Teemme hyvää yri­tyk­sesi näkyvyydelle 

Next Level avaa oven kohti tehok­kaampaa
...

 

Next Level - Tehokkaammin mark­ki­nointia, myyntiä ja tuloksia

Next Level - tehok­kaammin digi­taa­lista mark­ki­nointia, vies­tintää sekä tuloksia

Next Level on kahden monio­saajan perus­tama yritys, joka kes­kittyy aut­ta­maan monen­laisia suo­ma­laisia B2B-yrityksiä digi­taa­li­sessa mark­ki­noin­nissa, myynnin tulosten kehit­tä­mi­sessä sekä tuotteistuksessa.

 

Annamme tar­vit­tavan avun, kun etsit osaavaa yhteis­työ­kump­pania yri­tyk­sesi digi­taa­listen sisäl­tö­pal­ve­luiden ja mark­ki­noinnin kehit­tä­jäksi sekä myynnin ja tuot­teis­tuksen parantajaksi.

 

Next Level jär­jestää yri­tyk­sille täs­mä­kou­lu­tusta. Saat meiltä napakat kou­lu­tukset sopi­maan tar­pei­siinne mark­ki­noin­nista, tuot­teis­tuk­sesta ja myyn­nistä. Missiomme on rakentaa yri­tyk­sesi menes­tystä yhdessä kans­sasi. Voimme spar­rata, kou­luttaa tai ottaa koko­naan vas­tuun. Valinta on Sinun.

Next Level antaa tar­vit­se­masi avun, kun etsit osaavaa yhteis­työ­kump­pania yrityksesi 

 • digi­taa­lisen mark­ki­noinnin tehostajaksi
 • sisäl­töjen ja SEO:n kehittäjäksi
 • myynnin ja tuot­teis­tuksen parantajaksi.

 

Lisäksi saat meiltä napakat kou­lu­tukset täs­mä­tar­pei­siin mark­ki­noin­nista, tuot­teis­tuk­sesta ja myynnistä. 

 

Missiomme on rakentaa yri­tyk­sesi menes­tystä yhdessä kans­sasi. Voimme spar­rata, kou­luttaa tai ottaa koko­naan vastuun.

 

Siirrä yri­tyk­sesi vai­kut­ta­vuus “nex­tille leve­lille” ja valitse sopivin pal­velu yrityksellesi.

Saat meiltä mm.

Digitaalisen mark­ki­noinnin palvelut

Autamme sinua lisää­mään yri­tyk­sesi tun­net­tuutta. Valitsemme sopivat työ­kalut ja teemme koh­de­ryh­mäsi tavoit­tavat kana­va­va­linnat, luomme mak­setut sisällöt sekä hoi­damme seurannan.

 

Next Level | Sisältöpalvelut

Sisältömarkkinointia ja SEO-optimointia

Kiinnostavat sisällöt tuovat asiak­kaan luok­sesi. Niin sosi­aa­lisen median kana­vien kuin verk­ko­si­vujen sisällöt kai­paavat ajoit­tain muok­kaus­apua. Tavoitteena on, että asiak­kaat kiin­nos­tuvat ja sitoutuvat. 

 

Myynnin ja mark­ki­noinnin konsultointia

Tarjoamme teho­kasta ja ket­terää spar­rausta mark­ki­noin­tiin, vies­tin­tään, myyn­tiin ja tuot­teis­tuk­seen liit­tyen. Kaikessa kon­sul­toin­nissa kes­kiössä ovat yri­tyk­senne täs­mä­tar­peet monipuolisesti.


Siirrä vai­kut­ta­vuus “nex­tille leve­lille” ja valitse sopivin pal­velu yri­tyk­sel­lesi. Yhteisen matkan voimme aloittaa myös nyky­tilan kartoituksella.
#nextlevelimpact4u

 

Artikkelit ohjaavat kohti Next Level Impactia

Mistä puhun, kun puhun digi­taa­li­sista sisäl­löistä ja markkinoinnista?

Artikkeleissamme annamme vink­kejä ja ohjeis­tuksia tär­keim­piin kysy­myk­siin kos­kien yri­tyksen digi­taa­lista vies­tintää ja mark­ki­nointia. Sisällöissä ote­taan kantaa yri­tyksen näky­vyyden kan­nalta olen­nai­siin ajan­koh­tai­suuk­siin. Saat niistä uusia aja­tuksia tai sitten vah­vistat itse­tun­toasi hal­lit­se­malla jo kuvatun tiedon.

Ota roh­keasti yhteyttä!

Autamme mie­lel­lämme Sinua yri­tyk­sesi näky­vyyden kehittämisessä

Elentari Oy | Next Level

Petri Eklund 

Toimitusjohtaja, yri­tys­kou­lut­taja

Elentari Oy | Next Level

Henna Eklund 

Digitaalisen mark­ki­noinnin asian­tun­tija ja kouluttaja

Ota yhteyttä ja lähetä viesti:
  Olet kiin­nos­tunut:
  Alkukartoituksesta eli nyky­tilan selvityksestä
  Digitaalisesta mark­ki­noin­nista ja sisältöpalveluista
  Markkinoinnin ja myynnin konsultoinnista

  Lähettämällä lomak­keen annan suos­tu­muk­seni yhtey­den­ot­toon. Kaikkia tie­toja käsi­tel­lään Elentari Oy:n tie­to­suo­ja­ku­vauksen mukai­sesti.