Teemme hyvää yri­tyk­sesi näkyvyydelle 

Next Level Impact avaa oven kohti tehok­kaampaa
... mark­ki­nointia

Next Level Impact tekee hyvää

Next Level Impact avaa oven kohti tehok­kaampaa
...

Next Level Impact on kahden monio­saajan perus­tama yritys, joka kes­kittyy aut­ta­maan monen­laisia yri­tyksiä mark­ki­noin­nissa, myynnin tulosten kehit­tä­mi­sessä sekä tuot­teis­tuk­sessa. Annamme tar­vit­tavan avun, kun etsit osaavaa yhteis­työ­kump­pania yri­tyk­sesi digi­taa­listen sisäl­tö­pal­ve­luiden ja mark­ki­noinnin kehit­tä­jäksi sekä myynnin ja tuot­teis­tuksen paran­ta­mi­seksi. Lisäksi saat meiltä napakat kou­lu­tukset täs­mä­tar­pei­siin mark­ki­noin­nissa, tuot­teis­tuk­sessa ja myyn­nissä. Missiomme on rakentaa yri­tyk­sesi menes­tystä yhdessä kans­sasi. Voimme spar­rata, kou­luttaa tai ottaa koko­naan vastuun.

 

Siirrä yri­tyk­sesi vai­kut­ta­vuus “nex­tille leve­lille” ja valitse sopivin pal­velu yrityksellesi.

Digitaalisen mark­ki­noinnin palvelut

Hyvin suun­ni­teltu sisältö tari­nal­listaa yri­tyksen pal­velut asiak­kaan suuhun sopi­viksi, tar­peita kutit­te­le­viksi ja mie­li­kuvia herätteleviksi.

Next Level | Sisältöpalvelut

Myynnin ja tuot­teis­ta­misen palvelut

Asiantuntijapalveluiden myynti on usein haas­tavaa yri­tyk­sille. Hyvin tuot­teis­tetut pal­velut on hel­pompia myydä ja asiak­kaan on ne hel­pompi ostaa.

Konsultointi- ja koulutuspalvelut

Yritysmaailmassa kil­pai­luetu on niillä, jotka opis­ke­levat ja kou­lut­tau­tuvat koko ajan. Saat kaut­tamme avun täsmätarpeisiinne.

Blogin kautta vinkit taskuun

Mistä puhun, kun puhun digi­taa­li­sista sisäl­löistä ja markkinoinnista?

Blogissamme annamme vink­kejä ja ohjeis­tuksia tär­keim­piin kysy­myk­siin liit­tyen yri­tyksen digi­taa­lista vies­tintää ja mark­ki­nointia. Blogisisällöt ovat joko teks­tejä, videoita, opas­tuksia, ja niissä ote­taan kantaa yri­tyksen näky­vyyden kan­nalta olen­nai­siin ajan­koh­tai­suuk­siin. Saat niistä uusia aja­tuksia tai sitten vah­vistat itse­tun­toasi hal­lit­se­malla jo kuvatun tiedon.

Ota roh­keasti yhteyttä!

Autamme mie­lel­lämme Sinua yri­tyk­sesi näky­vyyden kehittämisessä

Petri Eklund 

Toimitusjohtaja, yri­tys­kou­lut­taja

Elentari Oy | Next Level

Henna Eklund 

Digitaalisen mark­ki­noinnin asian­tun­tija ja kouluttaja

Ota yhteyttä ja lähetä viesti:

  Olet kiinnostunut:
  Digitaalisen mark­ki­noinnin palveluista
  Myynnin ja tuot­teis­ta­misen palveluista
  Koulutuksista  Käsittelemme tie­to­jasi vas­tuul­li­sesti.
  Tietosuojaseloste ja tietoa eväs­teistä.

  Muista seu­rata meitä myös muissa medioissa!