Digitaalisen sisäl­tö­mark­ki­noinnin asian­tun­tija ja valmentaja

Henna Eklund, Punakynäpaholainen® 

Olen puna­ky­nä­pa­ho­lainen, sisäl­lön­tuot­taja ja digi­taa­lisen mark­ki­noinnin moniot­te­lija. Mielestäni monio­saajat ovat tule­vai­suutta. Jo kou­lui­käi­senä pidin nimit­täin ylei­sur­hei­lusta sekä seit­se­not­te­lusta: sai juosta, sai työntää kuulaa, hypätä kor­keutta ja pituutta sekä nakata keihästä. 

Ehkäpä tuosta syystä en ole kos­kaan ollut sen yhden asian tekijä. Siksi en var­maan­kaan mukau­tunut myös­kään vain opet­tajan roo­liin. Tein 10 vuotta äidin­kielen opet­tajan töitä, jonka jäl­keen aloitin yrit­tä­misen ensin Hennaksi-toiminimellä ja nyt teen sitä yhdessä mie­heni, Petri Eklundin eli Taustapirun, kanssa.

Tuntuuko, että tar­vitset apua yri­tyk­sesi sisäl­tö­mark­ki­noin­nissa? Kehittämäni Punakynäpaholainen®-metodin avulla saat yri­tyk­sel­lesi vai­vat­to­masti digi­taa­liset sisällöt ja mark­ki­noinnin, joilla nostat esiin yri­tyk­sesi brändin. Aloitetaan matka kohti parempaa näky­vyyttä luo­malla brändiä tukevaa sisältöä ilman mitä, kuka, kenelle ja miksi -ajatuksia.

Punakynäpaholainen®-metodin kautta Sinulle selviää:

Kiinnostuitko? 

Oppaasi teko­älyn maailmaan

Petri Eklund,
Taustapiru® 

Kuvittele tilan­netta, jossa voit hyö­dyntää teko­älyn tuomia etuja yri­tyk­ses­säsi vai­vat­to­masti ja ilman tek­nistä pään­särkyä. Viime vuo­sien aikana olen ymmär­tänyt itse, että teko­älyn hyö­dyn­tä­minen pie­ny­ri­tyk­sissä tulee yllät­tävän nopeasti vastaan.

Nyt on se hetki, kun tekoäly tulee ryti­nällä kaik­kien ulot­tu­ville. Erilaiset teko­ä­ly­poh­jaiset rat­kaisut ovat arkista todel­li­suutta myös pie­nissä yri­tyk­sissä – jos yritys vain itse haluaa. Mikäli et ota teko­älyä tosis­saan, jäät aut­ta­mat­to­masti kil­pai­li­joi­desi tal­lo­maksi ja yri­tyk­sesi kuihtuu pois. Minun teh­tä­väni Taustapiruna on estää tätä tapahtumasta.

Yhdistämällä yri­tys­maa­ilman tun­te­muk­seni ja oppini teko­ä­lystä, voin auttaa sinua ja yri­tys­täsi hyö­dyn­tä­mään teko­älyn mah­dol­li­suuksia käy­tän­nöl­li­sillä tavoilla. Kun hankit minut Taustapiruksesi, voit luottaa siihen, että saat käy­tän­nön­lä­heistä ja kon­kreet­tista apua, joka vie yri­tyk­sesi kohti markkinajohtajuutta.

Unohda siis turhat ennak­ko­luulot ja hanki avuk­sesi Taustapiru®, joka ymmärtää yri­tyk­sesi tar­peet ja tuo teko­älyn tuomat hyödyt kätesi ulot­tu­ville. Älä anna yri­tyk­sesi jäädä jäl­keen – tartu teko­älyn tar­joa­miin mah­dol­li­suuk­siin ja anna minun olla oppaa­nasi tässä uudessa, jän­nit­tä­vässä maailmassa.

En puhu teko­älyn teo­riaa ja aka­tee­mista AI-lässytystä, vaan lujaa käy­tännön asiaa. Vain siitä on hyötyä sinulle, yrittäjä.

Kiinnostuitko? 

Millaista apua tarvitset? 

Elentari Oy | Next Level

Petri Eklund

Yrityskouluttaja

Taustapiru®