6 ylei­sintä vir­hettä, kun pitäisi kir­joittaa käyttäjäystävällisesti

Olet asian­tun­tija omalla alal­lasi. Haluat tuoda esiin osaa­mi­sesi käyt­tä­jäys­tä­väl­li­sesti. Kirjoitat pit­kähkön tekstin lem­piai­hees­tasi, jonka jäl­keen annat tekstin esi­lu­kuun työkaverillesi/ystävällesi/puolisollesi ja odotat, että hän julistaa sen upeaksi koko­nai­suu­deksi. Kaikki jul­kai­se­masi tie­teel­liset artik­kelit ovat aina saa­neet tie­deyh­tei­söltä ylis­tystä. Apusi kui­tenkin alkaa kysyä kysy­myksiä sinulle täysin itses­tään sel­vistä asioista. Miten hän ei nyt tuota ymmärtänyt? 

Päätin tässä artik­ke­lissa kertoa, miten sisäl­löistä saa hel­posti käyt­tä­jäys­tä­väl­listä ja mitkä ovat ylei­simmät vir­heet, joita kir­joit­taja tekee. Rakennan päi­vit­täin useam­malle asiak­kaalle moni­puo­li­sesti sisäl­töjä. Sisällöt vaih­te­levat sosi­aa­lisen median sisäl­löistä aina artik­ke­li­ko­ko­ko­nai­suuk­siin verk­ko­si­vuille. Mukaan mahtuu myös mak­setun mai­nonnan suun­nit­telua ja toteut­ta­mista. Työni on varsin moni­puo­lista. En myös­kään kes­kity teke­mään töitä vain ark­ki­teh­deille tai remont­ti­fir­moille, vaan teen sisäl­töjä varsin laaja-alaisesti. Se on ehkä joil­lekin aja­tuk­sena kau­histus, mutta minulle se on se sokeri, kinus­ki­kakku monine ker­rok­si­neen. Alkuaikoina lähdin vain teke­mään sisäl­töjä. Nykyään teen taus­ta­työt todella tar­kasti ennen kuin aloitan mitään uuden asiak­kaani kanssa. Ota siis näistä vir­heistä opik­sesi ja ajat­tele, miten voisit tehdä seu­raa­vassa teks­tis­säsi asiat toisin.

6 ylei­sintä virhettä

1# Sisältö jää avaa­matta: Joskus on hyvä avata ja selostaa, mitä tar­koitat käyt­tä­mäl­läsi tie­teel­li­sellä tai amma­til­li­sella ter­millä. Vaikka termi voi sinusta tuntua taval­li­selta ja ymmär­ret­tä­vältä, jäykkä viral­linen ilmaisu voi jäädä ymmär­tä­mättä asiasta tie­tä­mät­tö­mältä. Kun ymmärrys häviää, viesti ei mene perille. Muista siis selostaa ja aukaista termit aina esimerkein.

2# Tekstistä puuttuu ydin­sa­noma: Nostan kou­lu­tuk­sis­sani esiin yhden asian dilemman. Lähden liik­keelle teks­ti­vies­tien his­to­riasta. Kun minä olin nuori, teks­ti­viestin lähetys maksoi. Yhteen vies­tiin (160 merkkiä) piti mah­duttaa koko sanoma. Sisältö piti tark­kaan miettiä, mikä on olen­naista ja tär­keää. Viesti piti siis rakentaa lyhyesti ja yti­mek­käästi. Tuo ajat­telu auttaa nyky­äänkin. Ennen tekstin kir­joit­ta­mista, pohdi, mikä on tekstin ydin­sa­noma ja lähde kir­joit­ta­maan sen ympä­rille sisältö. Mitä vas­taa­not­tajan tulee tietää, että asia ymmärretään?

3# Tekstillä ei ole punaista lankaa: Kun tekstiä tuo­te­taan, osien sidonta yhteen voi joskus unohtua. Kaikissa teks­teissä tulisi olla selkeä runko, joka kokoaa yhteen sisällön. Varsinkin opas­ta­vissa teks­teissä olisi hyvä lähteä aina liik­keelle ker­toen ylei­sestä yksi­tyis­koh­tiin. Lopuksi teksti pitäisi koostaa yhteen lope­tus­kap­pa­leen muo­dossa. Hyvä muis­ti­sääntö on: aion kertoa, kerron ja kerroin.

4# Kirjoitusvirheet vai­keut­tavat ymmär­tä­mistä: Tämä on sano­mat­takin selvää, kun #puna­ky­nä­pa­ho­lainen kir­joittaa opas­tusta ja kertoo huo­miois­taan. Yhdyssanavirheet ovat pahoja. Niitä ihmiset seu­raavat ehkä tur­hankin usein. Minusta vielä tär­keämpää olisi seu­rata tekstin jak­so­tusta. Siinä pää­roolin ottavat pilkut, pis­teet sekä välit. Ota käteesi kirja tai lehti lähel­täsi. Lue valit­se­masi noin kap­pa­leen mit­tainen teksti läpi robot­ti­mai­sesti ja nopeasti ääneen. Lue se uudel­leen ääneen, mutta tällä kertaa ryt­mitä hen­gi­tyk­sesi väli­merk­kien sekä välien mukaan. Tunsitko eroa?

5# Teksti ei anna vas­tausta: Lupasit teks­tillä avata jonkin asian, mutta teks­tisi päät­tyykin vain uusiin kysy­myk­siin. Tekstin tulisi aina vas­tata otsik­koaan. Jos kerrot päi­vän­kak­ka­roista, kerro niistä ja unohda aurin­gon­kukat sekä ruusut. Varmista aina, että täytät luki­joi­desi tarpeet.

6# Sisältö on liian pitkä: Nykyaikana teks­tien pitää olla napa­koita. Sitä tehostaa teks­tien suun­nit­telu, koska sil­loin teksti ei lähde ns. “por­si­maan”. Haluamme usein lisätä vielä yhden jutun ja vielä yhden jutun. Tämä yleensä lihottaa tekstiä enti­ses­tään. Jos teks­tistä tulee mie­les­täsi liian pitkä, pohdi, voi­sitko lyhentää tai jak­sottaa sitä niin, että se ei tun­tuisi pit­kältä. Väliotsikoinnit, tekstin muut­ta­minen lis­tauk­seksi tai tekstin pilk­ko­minen useam­maksi aut­tavat vähen­tä­mään pii­naavaa pituutta.

Blogitekstin kir­joitti moni­tai­toinen digi­mark­ki­noinnin asiantuntija

Henna Eklund | Punakynäpaholainen

Moniosaajat ovat tule­vai­suutta. Olen sisäl­lön­tuot­taja, copyw­riter sekä suun­nit­te­lija. Olen yri­tys­vies­tinnän monio­saaja ja ”iki­har­joit­te­lija”. Nälkäni oppia lisää ei lopu kos­kaan. Työni puo­lesta tutustun ja tark­kailen yri­tysten tapaa hoitaa vies­tintä ja mark­ki­nointi. Avaan huo­mioi­tani blogiartikkeleissani. 

Haluatko kysyä jotain? Kaipaatko tukea? Ota yhteyttä ja kes­kus­tel­laan - henna@nextlevel.fi tai 050 536 2381!

Haluatko tehdä yhteis­työtä? Olen aina avoin sellaiselle.