Näistä ele­men­teistä syntyy digi­taa­lisen mark­ki­noin­ti­vies­tinnän puna­ky­nä­pa­ho­lainen, joka rakentaa kiin­nos­tavaa sisältöä into­hi­molla tar­pee­seen kuin tarpeeseen

Kuka on Henna Eklund?

#puna­ky­nä­pa­ho­lainen #next­le­ve­lim­pact #nextlevelimpact4u

Olen puna­ky­nä­pa­ho­lainen, sisäl­lön­tuot­taja ja digi­taa­lisen mark­ki­noinnin moniot­te­lija. Mielestäni monio­saajat ovat tule­vai­suutta. Jo kou­lui­käi­senä pidin nimit­täin ylei­sur­hei­lusta sekä seit­se­not­te­lusta: sai juosta, sai työntää kuulaa, hypätä kor­keutta ja pituutta sekä nakata kei­hästä. Tätä mantraa olen pitänyt yllä aikui­siäl­läkin. Jostain syystä en ole kos­kaan ollut sen yhden asian tekijä. Siksi en var­maan­kaan mukau­tunut myös­kään vain opet­tajan roo­liin. Tein 10 vuotta äidin­kielen opet­tajan töitä, jonka jäl­keen aloitin yrit­tä­misen ensin Hennaksi-toi­mi­ni­mellä ja nyt teen sitä yhdessä mie­heni kanssa.

 

En suostu vain pin­ta­puo­listen asioiden hal­lin­taan, vaan teen enemmän, koska pystyn siihen. Ota osaa­mi­seni Next Levelin kautta käyt­töösi, jotta myös Sinä voit nousta seu­raa­valle tasolle.

Jos haluat tietää lisää...

Kaikki aloit­tavat jostakin

Tarinani lähtee liik­keelle äidin­kielen ja kir­jal­li­suuden opet­tajan uralta. Muistan julis­ta­neeni omalle ala-asteen opet­ta­jal­leni Annikille, että minusta tulee isona opet­taja. Sitä polkua kuljin aina yli­opis­toon asti ja valitsin aineek­seni suomen kielen. Auskultoinnin jäl­keen pääsin töihin amma­til­li­seen oppi­lai­tok­seen äidin­kielen opet­ta­jaksi. Sille tielle jäin ja tut­kinto päi­vittyi hiljaa tuolla mat­kalla lopulta mais­te­riksi asti. Täydensin tätä tut­kintoa koko ajan eri­lai­silla lisä­opin­noilla, kuten esi­mer­kiksi reh­torin papereilla.

 

Nyt pitää sanoa, että onneksi en mennyt lukio-opettajaksi tai ylä­as­teelle. Kun työs­ken­telin äidin­kielen opet­ta­jana amma­til­li­sissa oppi­lai­tok­sissa, olin enemmän vies­tinnän ja mark­ki­noinnin opet­taja kuin kir­jal­li­suu­desta, kie­lio­pista sekä kielen moni­muo­toi­suu­desta selos­taja. Opetin nimit­täin äidin­kieltä niin 2. asteella että ammat­ti­kor­keankin puo­lella. Opiskelijakunta oli vaih­te­levaa sekä iäl­tään että aloil­taan, ja niin olivat myös tar­peetkin. Noissa tilan­teissa koh­de­ryhmä on joka kerta huo­mioi­tava yksi­löl­li­sesti. Opetuksen oli mukau­dut­tava tar­pei­siin alalla kuin alalla. Pääsin lähelle ammat­ti­ryh­mien eri­laista arkea ja perustarpeita.

Kohderyhmä on joka kerta huo­mioi­tava yksilöllisesti. 

Moniosaajalle ei riitä pelkkä opetus ...

Yhdistystoiminnasta palo yrittäjyyteen

Opettajatyön ohella olin mukana oppi­lai­tosten hal­lin­nossa. Toimin aktii­vi­sesti koulun sisällä mark­ki­noinnin sekä myynnin teh­tä­vissä sekä yhdis­tys­puo­lella. Oppilaitoksen tar­pei­siin syntyi monen­laisia digi­taa­lisia jul­kai­suja sekä pai­no­tuot­teita. Silloin täl­löin toimin vara­va­lo­ku­vaa­ja­nakin. Tämän lisäksi OAJ imaisi minut. Verkostoituminen uusien ihmisten kanssa oli tuon teke­misen hedelmä.

 

Yhdistystoiminnassa pääsin kehit­tä­mään tai­to­jani toi­sella tavalla - ihmis­lä­hei­sesti. Kaikki aiemmin oppi­mani pääsi kuk­kaan näissä toi­missa ja nautin teke­mi­sestä. Keskustellessani eri­laisten ihmisten kanssa, huo­masin sydä­meni syk­kivän yrit­tä­jyy­delle. Huomasin palon myyn­tiin sekä mark­ki­noin­tiin yhä isom­pana, etenkin digi­taa­li­seen markkinointiin.

Verkostoituminen uusien ihmisten kanssa oli tuon teke­misen hedelmä. 

Kun yksi ovi sul­keutuu, toinen avautuu ...

Hennaksi maa­ilma kuu­lostaa mielenkiintoisemmalta

Kun vii­meisin työ­so­pimus päättyi, aloin pohtia, mitä haluan oikeasti tehdä. Opettajatyö oli muut­tanut muo­toaan sel­lai­seksi, mikä ei enää kiin­nos­tanut. Niinpä pienen har­kinnan jäl­keen perustin oman yri­tyk­seni - Hennaksin. Nimi oli hauska leikki trans­la­tiivin kanssa, joka ilmaisee muut­tu­mista jok­sikin eli fik­susti sanot­tuna (fs.) trans­la­tiivi on suun­ta­sija, joka esiintyy tilanmuutos- ja resul­ta­tii­vi­muo­teissa sekä tulos­ra­ken­teessa. Translatiivi ilmaisee, miksi tai mil­lai­seksi joku tai jokin tulee tai muuttuu; miksi tai mil­lai­seksi joku tai jokin nime­tään, tul­ki­taan tai tarkoitetaan.

Ennen toi­mi­nimen perus­ta­mista, kokeilin yrit­tä­jä­toi­mintaa Ukko.fi:n kautta. Julkaisemalla blogia sekä mark­ki­noi­malla sain hil­jal­leen asiak­kaita enemmän ja enemmän. Tieto puna­ky­nä­pa­ho­lai­sesta kan­tautui kauas, ympäri Suomea.

Translatiivi on suun­ta­sija, joka esiintyy tilanmuutos- ja resul­ta­tii­vi­muo­teissa sekä tulos­ra­ken­teessa. Se ilmaisee, miksi tai mil­lai­seksi joku tai jokin tulee tai muuttuu; miksi tai mil­lai­seksi joku tai jokin nime­tään, tul­ki­taan tai tarkoitetaan. 

Lisätietoa trans­la­tii­vista VISK § 1259.

Ojensin aut­tavan käteni myös heille:

“Henna osasi kertoa todella hyvin asioita ja hän osasi myös avata niitä, jotta ne oli selkeä ymmärtää.”
Opiskelija
Markkinointiviestinnän ja sisäl­lön­tuo­tannon opinnot, Rastor-instituutti
“Hennan kanssa oli helppo työs­ken­nellä. Hän toimi itse­näi­sesti, joka oli hel­potus meille. Toimitimme alussa vain aineiston ja sitten oiko­luimme val­miin tarinan. Hennan raken­tama yri­tys­ta­rina oli läm­min­hen­kinen ja kos­ket­tava, aivan loistava.”
Ari-Pekka Silvan
Toimitusjohtaja, Laatukoru Oy
“Erittäin tai­tava sisäl­lön­tuot­taja niin sosi­aa­li­seen mediaan kuin muu­hunkin yri­tyksen viestintään.”
Janne Väyrynen
Yrittäjä, Oulun Isännöintikeskus Oy
“Henna ei pel­käs­tään tee upeaa tekstiä, vaan muo­toilee ja luo teks­tille ja lay­ou­tille aivan uuden ulot­tu­vuuden! Suosittelen!”
Jukka Vuokila
Yrittäjä
“Idearikasta ja oival­tavaa jälkeä ja osuvaa sanoi­tusta yri­tysten sosi­aa­lisen median vies­tin­nässä. Erittäin tai­tava LinkedIn-osaaja ja -kou­lut­taja, suo­sit­telen lämpimästi!”
Ismo Salmela
Yrityskouluttaja, OSAO
Moniosaajan taidot käyt­töön monipuolisemmin ...

Nyt on aika valita Next Level

Petrin kanssa olemme oulu­lainen yrit­tä­jä­perhe. Aluksi teimme omia pro­jek­te­jamme omilla toi­mi­ni­mil­lämme, mutta sitten Petri “kosi” minua Kolin hui­pulla ja pyysi osak­kaaksi yhtei­seen yhtiöön. Vastasin myön­tä­västi. Siitä syntyi Elentari Oy.

 

Nyt on hyvä siirtyä eteen­päin ja ottaa omaksi Next Level. Nykyaikana digi­taa­linen mark­ki­noin­ti­vies­tintä kaipaa tuek­seen niin tek­nistä osaa­mista kuin kou­lu­tus­takin. Kaikki osaavat kir­joittaa ja tuottaa sisältöä, mutta mark­ki­noin­ti­vies­tin­nässä pitää aja­tella koko­nai­suutta. Kaikki osaavat väl­ky­tellä teras­si­va­lo­jaan, mutta Punakynäpaholaisena haluan valaista koko kadun. Rakennetaan yhdessä yri­tyk­sesi kuu­lu­vasta sekä näky­västä vies­tin­nästä tehokkaampaa.

Markkinointiviestinnässä pitää aja­tella kokonaisuutta. 

Kiinnostuitko? Lähetä säh­kö­postia henna@nextlevel.fi tai soita p. 050 536 2381.

Ps. Olen aina avoin yhteistyölle.

 

Hennan kir­joit­tamia blogitekstejä