#nextlevelimpact4u

Digitaalinen mark­ki­nointi ja sisäl­tö­pal­velut yrityksille

Next Level Impact on digi­taa­li­seen mark­ki­noin­tiin ja sisäl­lön­tuo­tan­toon eri­kois­tunut osaaja. Luomme yhdessä kans­sasi hou­kut­tavaa ja SEO-ystävällistä sisältöä moni­puo­li­siin tar­pei­siin digi­taa­li­sessa maa­il­massa - verk­ko­si­vuille, sosi­aa­li­seen mediaan, eri­lai­siin yri­tyksen jul­kai­suihin ja verk­ko­kaup­paan. Yrityksen perus­toi­min­taan kuu­luvat myös eri­laiset mark­ki­noin­ti­kam­panjat ja tapah­tu­ma­vies­tintä, jotka me suun­nit­te­lemme ja toteu­tamme yhdessä kans­sasi tehos­ta­maan myyntiä entisestään.

 

Missiomme on

 • saada suun­nit­te­le­mil­lamme digi­si­säl­löillä yhteys poten­ti­aa­li­siin asiakkaisiisi,
 • tuoda brän­diäsi tunnetummaksi,
 • saada lii­kenne verkkosivuillesi/verkkokauppaan kas­vuun, jotta se näkyy posi­tii­vi­sesti kassavirrassa.

 

Treenataan yhdessä yri­tyk­sesi verk­ko­si­vujen sisällöt esi­tel­tä­vään kun­toon. Valitaan yhdessä yri­tyk­sel­lesi oikeat mai­nonnan kanavat, joilla tavoitat poten­ti­aa­liset asiak­kaasi sekä oikeat koh­de­ryh­mäsi. Tehostetaan myyntiä ja näky­vyyttä mitat­ta­vasti. Next Level Impact on tar­vit­se­masi digi­mark­ki­noin­ti­pääl­likkö. Paranna työs­ken­te­ly­te­hok­kuut­tasi vähen­tä­mällä sisällön suun­nit­te­luun, tuot­ta­mi­seen ja jul­kai­se­mi­seen kuluvaa aikaa.

Miten nostat yri­tyk­sesi näky­vyyden Nextille Levelille? 

 

Kun aloitat työt kans­samme, tulemme avuk­sesi, että saat hoi­dettua digi­taa­lisen jul­kai­su­toi­minnan sekä mark­ki­noinnin tehok­kaasti ilman, että se vie aikaa muulta liiketoiminnaltasi.

 

Next Level on Sinulle kump­panin, joka toimii yri­tyk­ses­säsi mark­ki­noin­ti­pääl­lik­könä. Kanssamme ulkoinen vies­tin­täsi sekä mark­ki­noin­tisi onnis­tuvat kus­tan­nus­te­hok­kaasti sekä kohdistetusti.

 

Palvelumme on tar­koi­tettu yri­tyk­sille, jotka haluavat vai­vat­toman rat­kaisun digi­taa­lisen näky­vyyden tehos­ta­mi­seksi, ja jotka eivät halua käyttää omaa aikaansa jat­ku­vasti sisältösuunnitteluun.

 

Palvelumme mukautuu myös asiak­kaamme tar­pei­siin. Haluatko kysyä jotain?

 

Henna Eklund, #puna­ky­nä­pa­ho­lainen
p. 050 536 2381 | henna@nextlevel.fi

Konsultointi- ja kou­lu­tus­pal­velut yrityksille

Next Level voi näkyä yri­tyk­ses­säsi myös kon­sultin muo­dossa. Yrityksessäsi on osaavia mark­ki­noinnin teki­jöitä, myyjiä ja tuot­teis­tus­takin on aja­teltu. Kuitenkin tuntuu siltä, että asioita voisi tehdä tehok­kaammin ja tulokset voi­sivat olla parempia. Olet kui­tenkin DIY-ihminen eli haluat tehdä asiat itse, mutta entistä paremmin.

 

Next Level tar­joaa val­men­nusta sekä spar­rausta, tai täs­mä­kou­lu­tuksia mark­ki­noin­tiin, vies­tin­tään, myyn­tiin ja tuotteistukseen.

Selvitetään yhdessä hen­ki­lö­kun­tasi valmennustarpeet

 

Next Level on kump­pa­nisi, joka auttaa yri­tyk­sesi eri­lai­sissa kehit­tä­mis­tar­peissa. Saat täs­mä­avun mieltä askar­rut­ta­viin seik­koihin sekä opas­tusta, kun haluat tii­miesi toi­mivan tehokkaammin. 

 

Joskus riittää, että työ­pai­kalla on val­men­taja, joka osaa ohjata teki­jöitä oikeaan suun­taan. Haluatko kysyä jotain?

 

Petri Eklund
p. 050 591 7778 | petri@nextlevel.fi

Voit ottaa yhteyttä myös lomakkeella!

   Olet kiin­nos­tunut:
  Digitaalisen mark­ki­noinnin palveluista
  Maksetun mai­nonnan tehostamisesta
  Markkinointivalmennuksista
  Myynnin ja tuot­teis­ta­misen valmennuksista  Lähettämällä yhteys­tie­toni annan suos­tu­muk­seni hen­ki­lö­tie­tojen käsit­te­lyyn Elentari Oy:n Next Level Impactin tie­to­suo­ja­ku­vauksen mukaisesti.