Elentari Oy | Next Level

Kirjoittaminen kan­nattaa

Tänä syk­synä Next Levelin tekijät ovat innos­tu­neet kir­joi­tus­pro­jek­teista. Petri päätti aloittaa #Ship30for30-pro­jektin, joka tar­koittaa, että joka päivä löytyy jotain luet­tavaa. Petrin kir­joi­tukset löy­tyvät Typesharesta ja ne hän jakaa Twitteriin sekä Linkediniin. Henna seuraa mukana ja jul­kaisee kir­joi­tuk­sensa Linkedinissä omassa uutis­kir­jees­sään “Haavi auki vies­tien vir­rassa”. Hän ei ole jakanut kir­joi­tuk­siaan muu­alle, mutta ne voivat löytyä pian Twitteristä myös.

Petrin kir­joi­tukset löydät TypeSharesta: https://typeshare.co/petrieklund. Hän on kir­joit­tanut kaikki jul­kai­sunsa niin suo­meksi kuin englan­nik­sikin. Petrin kir­joi­tukset liit­tyvät yrit­tä­jyy­teen, tuot­teis­ta­mi­seen ja myyntiin. 

Ohessa muu­tama esimerkki:

Hennan kir­joi­tukset löydät Linkedinistä Hennan jul­kai­se­masta Haavi auki vies­tien vir­rassa -uutis­kir­jeestä. Hennan kir­joi­tukset liit­tyvät yri­tysten vies­tin­tään ja sisäl­töihin sekä eri­näi­siin uutis­tulvan seka­melskan selvennyksiin. 

Ohessa muu­tama esimerkki:

Mene ja seuraa siis kir­joi­tuk­siamme ja kerro omat mie­li­pi­teesi, mitä ajat­telet käsi­tel­tä­vistä aiheista. 

Blogitekstin kir­joitti yri­tys­kou­lut­taja ja tuotteistaja

Petri Eklund

Pirtaani ei sovi spe­sia­listin rooli, missä opet­telen yhden kapean alueen todella hyvin ja unohdan loput. Tärkein arvoni on ute­liai­suus ja sen joh­dat­ta­mana olenkin saanut paljon osaa­mista yri­tys­maa­il­masta, eri­tyi­sesti myynnin, tuot­teis­ta­misen ja yrit­tä­jyyden kannalta. 

Pyrin tuo­maan eri­laisia huo­mioi­tani yri­ty­se­lä­mästä kir­joi­tuk­sis­sani. Olen aina avoin yhteistyölle!

Ota yhteyttä! petri@nextlevel.fi tai 050 591 7778

Blogitekstin kir­joitti moni­tai­toinen digi­mark­ki­noinnin asiantuntija

Henna Eklund | Punakynäpaholainen

Moniosaajat ovat tule­vai­suutta. Olen sisäl­lön­tuot­taja, copyw­riter sekä suun­nit­te­lija. Olen yri­tys­vies­tinnän monio­saaja ja ”iki­har­joit­te­lija”. Nälkäni oppia lisää ei lopu kos­kaan. Työni puo­lesta tutustun ja tark­kailen yri­tysten tapaa hoitaa vies­tintä ja mark­ki­nointi. Avaan huo­mioi­tani blogiartikkeleissani. 

Haluatko kysyä jotain? Kaipaatko tukea? Ota yhteyttä ja kes­kus­tel­laan - henna@nextlevel.fi tai 050 536 2381!

Haluatko tehdä yhteis­työtä? Olen aina avoin sellaiselle.