Next Level on toi­miva tiimi

Next Level Impact perus­tet­tiin sillä aja­tuk­sella, että voimme yhdessä auttaa yri­tyksiä teke­mään parempaa tulosta. Pienellä vai­valla saat yri­tyk­sel­lesi kai­paa­masi markkinointi- tai koulutuspäällikön.

Suunnittelen, rakennan, jul­kaisen ja analysoin

Henna Eklund

Osaamisalueitani ovat:

Tiesitkö, että suun­ni­teltu sisältö kou­kuttaa aina? Olen digi­taa­lisen vies­tinnän ja mark­ki­noinnin asian­tun­tija, joka ei pelkää laittaa käsiään multaan.

 

Suomen kieli, tarinat ja yri­tys­viestit kieh­tovat minua. Rakastan kie­lemme moni­käyt­töi­syyttä ja sitä, kuinka pie­nillä valin­noilla sen ilmai­su­voimaa voi tehostaa moninkertaiseksi.

 

Sydäntäni lähellä ovat vies­tintä moni­muo­toi­suu­des­saan, digi­taa­linen jul­kai­su­toi­minta, visu­aa­li­suus ja tari­nal­lis­ta­minen asiakaslähtöisesti.

Koulutan ja kon­sul­toin, saan Sinut kehittymään

Petri Eklund

Osaamisalueitani ovat:

Yritysmaailmassa monio­saajat ovat vah­voilla. Pirtaani ei sovi spe­sia­listin rooli, missä opet­telen yhden kapean alueen todella hyvin ja unohdan loput. 

 

Tärkein arvoni on ute­liai­suus ja sen joh­dat­ta­mana olenkin saanut paljon osaa­mista yri­tys­maa­il­masta, eri­tyi­sesti myynnin, tuot­teis­ta­misen ja yrit­tä­jyyden kannalta.

 

Supervoimani on nopeasti omaksua eri­laisten asiak­kaiden, toi­mia­lojen ja yri­tysten haas­teet, joiden poh­jalta pystyn aut­ta­maan niin myyntiä kuin liikkeenjohtoakin.