Mitä tar­koittaa sisältökartoitus?

Entisenä äidin­kielen opet­ta­jana en pääse var­maan kos­kaan perus­hi­mos­tani eroon eli sisäl­töjen läpi­käyn­nistä, oiko­lu­vusta ja puna­kynä kädessä kul­ke­mi­sesta. Sosiaalista mediaa sekä eri­laisia jul­kisia artik­ke­leita läpi­käy­des­säni teen sitä vähän kuin itses­tään. Huomioin, miten tekstit on raken­nettu, mikä niissä on erin­omaista ja mikä kaipaa kehi­tet­tävää. Olen huo­mannut, että sisäl­tö­kar­toitus ja nime­no­maan ulkoiset silmät eivät olisi jois­sakin pai­koissa yhtään pahit­teeksi. Jokainen yritys on ammat­ti­lainen alal­laan, näkee asiat omalla taval­laan ja omien tapo­jensa kautta. Joskus se ei ole sama asia, mitä asiakas hakee. Viestiä tulisi sel­ventää, ja se onnistuu hel­posti teet­tä­mällä sisäl­tö­kar­toitus ulkoi­seen viestintäänsä.

Olen käynyt yrit­tä­jä­ural­lani läpi useita sivus­toja. Näiden sisäl­tö­kar­toi­tusten teke­minen on mie­les­täni aina erit­täin antoisaa. Niiden teke­mi­sessä annan ammat­ti­tai­toni yri­tysten käyt­töön, mutta myös opin uutta yri­tyksen ko. alasta. Muistan oppi­tun­neil­takin ne hetket, kun teh­täviä paker­tavat opis­ke­lijat huhui­livat tie­tyin välia­join: “Ope! Tuutko käy­mään? Onko tämä hyvä?” Menin aina mie­lel­läni kurk­kaa­maan teh­tävän sekä anta­maan mah­dol­liset kehi­tys­vinkit tai ylis­tä­mään työtä kehusa­noin. Toisaalta oli ilo aina lukea opis­ke­lijan näkö­kulmia käsi­tel­tyihin aihei­siin sekä tie­tysti oppia uutta opis­ke­lijan sil­mien kautta.

Mitä on hyvä sisältö?

Sisältökartoituksen ideana on löytää yri­tyk­selle suunta sekä ymmärtää, mitä on yri­tyksen näkö­kul­masta hyvä sisältö. Hyvä sisältö rakentuu nel­jästä eri pala­sesta: stra­te­gi­sesta, sisäl­löl­li­sestä, tek­ni­sestä ja luo­vasta. Kun nämä palaset on huo­mioitu, kar­toi­tuksen tulokset ovat onnistuneet. 

Kartoituksessa sisältöä tulee ensin­näkin tar­kas­tella yri­tyksen tavoit­teiden näkö­kul­masta - stra­te­gi­sesti. Jokaisella yri­tyk­sellä on visionsa. Kun ajat­te­lette oman alanne teki­jöitä, mil­laista sisäl­tönne haluatte olevan muihin ver­rat­tuna? Mikä on erot­tava teki­jänne? Oletteko suun­nan­näyt­täjä, kri­ti­soija, toi­si­na­jat­te­lija? Millaisena teki­jänä ja osaa­jana haluatte näkyä asiak­kail­lenne? Mitä haluatte saavuttaa?

Kun perus­pohja on raken­nettu kun­nolla eli sisäl­löllä on visionsa, tavoit­teet sekä koh­de­ryhmä, on hyvä siirtyä tek­ni­selle tasolle. Teknistä tasoa ovat niin SEO kuin CTA eli lukijaa joh­dat­te­leva sisäl­lön­tuot­ta­minen. Asiasanoilla poten­ti­aa­linen asiakas löytää sisällön luo, avaa sen sekä omaksuu sen ja toimii sisällön ehdot­ta­malla tavalla. Tässä aut­tavat seu­raavat kysymykset:

 • Onko asiak­kaan osto­polku kuvattu sel­keästi? Löytääkö asiakas vies­tinnän avulla ostoskoriin/yhteydenottolomakkeelle/yhteystiedoille?
 • Ovatko tekstin avain­si­sällöt avattu asiak­kaalle vai onko teksti ns. työ­elä­mä­sa­nastoa pul­lol­laan? Ovatko tekstit käyttäjäystävällisiä?
 • Sisältävätkö tekstit toi­min­ta­käs­kyjä asiak­kaille? Tietääkö asiakas tekstin luet­tuaan, mitä tulee tehdä?
 • Tuotko sel­keästi esille rat­kaisun, jonka tarjoat?

Kun käsit­teet, tavoit­teet ja miten lukijan tulisi toimia sisällön saa­tuaan ovat sel­vi­tetty, on aika siirtyä sisäl­löl­li­selle ja luo­valle tasolle. Kohderyhmää kutit­te­leva sisältö on luovaa sisältöä, jolla on selkeä rakenne. Minä pidän AIDA- ja LLTA-malleista, jotka antavat hyvän sel­kä­rangan sisällöille.

AIDA-malli avat­tuna:

 • Attention eli herätä huomio otsi­koin­nilla, johdannolla
 • Interest eli herätä kiin­nostus var­si­nai­sella sisällöllä
 • Desire eli rakenna rak­kaus tuotteeseen
 • Action eli aktivoi asiakas ostoon

LLTA-malli avat­tuna:

 • Lupaus eli anna asiak­kaalle lupaus, jota hän ei voi ohittaa eli herätä lukijan huomio
 • Lunastus eli avaa asiak­kaalle teks­tissä anta­masi lupaus, selosta auki
 • Todistus eli anna asiak­kaalle esi­merkki, tilas­to­tieto tms. todis­teeksi lupauk­sesi toteutumisesta
 • Aktivoi eli ohjaa asiakas ostoon tai eteen­päin sivus­tol­lasi, esim. Aamunavauksissa Hinnoitteluoppaat ovat eden­neet jo 7. osaan, ja kaikki ne ovat näh­tä­villä tilaa­jil­lemme edelleen.

Kun runko on sel­villä, sen jäl­keen on helppo lähteä lei­kit­te­le­mään luo­vasti sisällöillä.

Nuo eivät olleet­kaan sel­laisia “tämä on yhdys­sana” -vinkkejä!

Antamani kehi­tys­koh­teet iskevät teks­ti­si­säl­töihin pinnan alla sekä pinnan päällä - mer­ki­tyk­siin sekä toi­min­toihin. Yleensä kie­li­vir­heet lait­tavat asiak­kaan sul­ke­maan oven heti alkuun. Senhän sinä tie­dätkin. Sisällöllisiä vir­heitä me emme usein­kaan osaa aja­tella, koska olemme oman alamme asian­tun­ti­joita ja yleensä ole­tamme asiak­kaankin tie­tävän kes­keiset seikat. Valitettavasti se ei ole niin. 

Pasi Raution sanoin: “Ratkaise asiak­kaan ongelma”, koska vää­ri­nym­mär­ryksen voima on val­tava. Jos emme näe omien teks­tiemme vikoja, meidän on vaikea kehittää sano­maamme. Usein ole­tamme, että asiakas tietää ongel­mansa, kun hän astuu sisään vir­tu­aa­lisen tai kon­kreet­tisen liik­keemme ovesta tai verk­ko­kaup­paamme. Näin ei ole. Joskus ongelma tulee nostaa esiin sisäl­tö­kar­toi­tuksen kei­noin. Totumme tapoi­himme - sama pätee myös omaan vies­tin­tään. Oletamme, että tämä tyyli toimii, vaikka oikeasti se ei ole niin. 

Kun sisäl­töjä alkaa rakentaa tai tuot­teita koota verk­ko­kaup­paan, kan­nattaa pohtia, minkä ongelman rat­kaiset tuot­teil­lasi. Selaa kil­pai­li­joiden tai poten­ti­aa­listen asia­kas­yri­tysten sivus­toja. tai mene ja tutustu esi­mer­kiksi tuot­tei­siisi liit­ty­viin aihea­luei­siin kes­kus­te­lu­pals­toilla. Mitä ongelmia ihmiset ovat koh­dan­neet tai mitkä pal­velut he ovat koke­neet erin­omai­siksi? Niistä saat koottua hel­posti myyn­ti­valtit. Jos tunnet koh­de­ryh­mäsi hyvin, saat irti usko­mat­toman määrän hil­jaista tietoa, mitä vält­tä­mättä kil­pai­li­jasi eivät ole huomanneet.

Blogitekstin kir­joitti moni­tai­toinen digi­mark­ki­noinnin asiantuntija

Henna Eklund | Punakynäpaholainen

Moniosaajat ovat tule­vai­suutta. Olen sisäl­lön­tuot­taja, copyw­riter sekä suun­nit­te­lija. Olen yri­tys­vies­tinnän monio­saaja ja ”iki­har­joit­te­lija”. Nälkäni oppia lisää ei lopu kos­kaan. Työni puo­lesta tutustun ja tark­kailen yri­tysten tapaa hoitaa vies­tintä ja mark­ki­nointi. Avaan huo­mioi­tani blogiartikkeleissani. 

Haluatko kysyä jotain? Kaipaatko tukea? Ota yhteyttä ja kes­kus­tel­laan - henna@nextlevel.fi tai 050 536 2381!

Haluatko tehdä yhteis­työtä? Olen aina avoin sellaiselle.