Valaistaan yhdessä polku asiak­kaal­lesi yri­tyk­senne etuovelle

Digitaalinen mark­ki­nointi ja sisäl­tö­pal­velut yrityksille

Next Level® on digi­mark­ki­noin­tiin eli digi­taa­li­seen mark­ki­noin­tiin ja sisäl­lön­tuo­tan­toon eri­kois­tunut osaaja. Luomme yhdessä kans­sasi hou­kut­tavaa ja SEO-ystävällistä sisältöä kie­len­huoltoa unoh­ta­matta. Saat meiltä sisällöt moni­puo­li­siin tar­pei­siin digi­taa­li­sessa maa­il­massa - verk­ko­si­vuille ja verk­ko­kaup­paan, sosi­aa­li­seen mediaan, eri­lai­siin yri­tyksen jul­kai­suihin (uutis­kir­jeet, artik­kelit, tie­dot­teet, rek­ry­toin­ti­vies­tintä). Yrityksen perus­toi­min­taan kuu­luvat myös eri­laiset mark­ki­noin­ti­kam­panjat ja tapah­tu­ma­vies­tintä, esim. mes­suille, jotka me suun­nit­te­lemme ja toteu­tamme yhdessä kans­sasi tehos­ta­maan myyntiä entisestään.

Missiomme on

 • saada suun­nit­te­le­mil­lamme moni­puo­li­silla digi­si­säl­löillä yhteys poten­ti­aa­li­siin asiakkaisiisi,
 • tuoda brän­diäsi tun­ne­tum­maksi teks­tien, kuvien ja videoiden kautta,
 • saada lii­kenne verkkosivuillesi/verkkokauppaan kas­vuun, jotta se näkyy posi­tii­vi­sesti kassavirrassa.

Olemme asia­kas­läh­töinen tekijä. Treenataan yhdessä yri­tyk­sesi verk­ko­si­vujen sisällöt esi­tel­tä­vään kun­toon. Valitaan yhdessä yri­tyk­sel­lesi oikeat mai­nonnan kanavat, joilla tavoitat poten­ti­aa­liset asiak­kaasi sekä oikeat koh­de­ryh­mäsi. Tehostetaan myyntiä ja näky­vyyttä mitat­ta­vasti. Next Level® on etsi­mäsi digi­mark­ki­noin­ti­pääl­likkö. Paranna työs­ken­te­ly­te­hok­kuut­tasi vähen­tä­mällä sisällön suun­nit­te­luun, tuot­ta­mi­seen ja jul­kai­se­mi­seen kuluvaa aikaa.

Palveluitamme ovat:

 • Sisältökartoitus: Auttaa, kun yri­tyksen vies­tin­nällä ei ole sel­keää suuntaa.
 • Sisältömarkkinointi: Auttaa, kun tar­vitset tekijän luo­maan orgaa­nista sisältöä suun­ni­tel­lusti ja tuloksekkaasti.
 • Digitaalinen mark­ki­nointi: Auttaa, kun sisällöt ovat kun­nossa, mutta kai­paat osaavaa tekijää mak­se­tulle mainonnalle.
 • Mentorointi ja val­men­nukset: Auttaa, kun haluat ohjeis­tajan hen­ki­lö­kun­nal­lesi, jotta sisällöntuotanto/myynti onnis­tuisi koko­nais­val­tai­sesti ja tehokkaammin.
Next Level® | 380 € + alv 24 %

Sisältökartoitus nyky­ti­lasta yrityksille

Joskus suunta saattaa olla hukassa. Sisältökartoitus on helppo tapa rat­kaista tuo ongelma. Sen avulla autamme sinua saa­maan sel­keän koko­nais­kuvan nykyi­sestä sisältö- ja mark­ki­noin­ti­ti­lan­tees­tasi. Digikartoituksen tavoit­teena on antaa sinulle työ­kalut, joilla suunta löytyy.

Digitaalinen sisäl­tö­kar­toitus vaatii vuo­ro­vai­ku­tusta, koska minun on teh­tävä sitä varten pieni taus­tatyö. Projekti lähtee käyn­tiin niin, että sovin kans­sasi ensin alku­ta­paa­misen, haas­tat­telen sinut sekä vaihdan kans­sasi tie­toja. Lopuksi käyn löy­tä­mäni huo­miot kans­sasi läpi. Kuulostaa hel­polta, eikö!

Lisäksi, tämä voi tulla sinulle yllä­tyk­senä, mutta pal­ve­lul­lamme on takuu. Jos asiasi ovat kun­nossa, emmekä löydä kolmea toimenpide-ehdotusta, saat kar­toi­tuksen mak­sutta. Uskomatonta!

Ota yhteyttä ja kysy lisää:

 

Henna Eklund

Digimarkkinoinnin asian­tun­tija

p. 050 536 2381 | henna@nextlevel.fi

Next Level® | Sisältömarkkinointi

Digitaaliset sisällöt yritykselle

Mielestämme tär­keintä on, että asiak­kaat löy­tävät verk­ko­si­vuil­lesi ja/tai verk­ko­kaup­paasi kym­me­nien tai satojen muiden saman­kal­taisen sivujen jou­kosta. Sisältösi tar­koitus on kiin­nostaa asia­kasta ja sitouttaa hänet. Tämä onnistuu, kun sivu­jesi sisältö vastaa tar­pee­seen ja nousee esiin mas­sasta tehok­kaan sisäl­tö­mark­ki­noinnin avulla.

Kaikki lähtee liik­keelle nyky­ti­lan­teenne kar­toi­tuk­sesta. Selvitämme yri­tyk­sesi sisäl­töjen toi­mi­vuuden nyky­tilan ja sel­vi­tyksen perus­teella saamme sel­keän kuvan, mitä toi­men­pi­teitä tulisi tehdä. Rakennamme sen perus­teella sisäl­tö­stra­te­gian, joka toimii poh­jana näky­vyyden edistämisessä.

Kun suun­ni­telma on laa­dittu, läh­demme toteut­ta­maan sisäl­tö­stra­te­gian mukai­sesti sisäl­töjä moni­ka­na­vai­sesti. Pidämme mie­lessä kans­sasi laa­ditut tavoit­teet sekä tar­peet. Pääasia, että sivus­tosi saa lisää näky­vyyttä ja nousee esiin. Rakennamme kaikki sisällöt (sisällöt verk­ko­si­vuille ja sosi­aa­li­seen mediaan kuvien, videoiden tms. kanssa) asiak­kaan toi­veita kun­nioit­taen, mutta per­soo­nal­li­sella otteella.

Saat meiltä . . .

 • Sisältöstrategian toimenpide-ehdotuksineen teke­misen tueksi.
 • Verkkosivujen sisäl­töjen rikas­tuksen haku­ko­neys­tä­väl­li­seksi kie­len­huoltoa unohtamatta.
 • Laadukkaat sosi­aa­lisen median jul­kaisut (tekstit, kuvat ja videot) monikanavaisesti.
 • Seurannan - ana­ly­soimme ja kehi­tämme saadun datan poh­jalta jul­kai­suja vas­taa­maan paremmin ase­tet­tuja tavoitteita. 
Next Level® | Digitaalinen markkinointi

Maksettu mai­nonta yritykselle

Kun yri­tyk­sellä on muuten toi­miva paketti - verk­ko­sivut, tekijä sosi­aa­lisen median jul­kai­suille, jne. - yri­tyk­selle riittää pelkkä mak­setun mai­nonnan tehostus. Digitaalisen mai­nonnan paket­timme sisältää mak­setun mai­nonnan raken­ta­misen valit­tuihin sosi­aa­li­seen median kana­viin (Facebook, Instagram, Linkedin, Pinterest, TikTok jne.) sekä Google Adsiin.

Kaikki lähtee liik­keelle nyky­ti­lan­teenne kar­toi­tuk­sesta. Selvitämme yhdessä kans­sasi yri­tyk­sesi mark­ki­noinnin nyky­tilan ja saamme näin sel­keän kuvan mark­ki­noin­ti­tar­peis­tanne. Rakennamme sen perus­teella mark­ki­noin­ti­stra­te­gian, joka toimii poh­jana mak­setun mai­nonnan suunnittelussa.

Kun suun­ni­telmat ja toi­men­pi­teet on valittu, läh­demme toteut­ta­maan stra­te­gian mukai­sesti mak­settua mark­ki­nointia valit­se­miisi pal­ve­luihin tai valit­se­mil­lesi tuot­teille. Pidämme mie­lessä kans­sasi laa­ditut tavoit­teet sekä tar­peet. Seuraamme aktii­vi­sesti yri­tyk­sesi mak­set­tujen jul­kai­sujen toi­mintaa sekä kehi­tämme jat­ku­vasti sisäl­töjä vas­taa­maan paremmin ase­tet­tuja tavoitteita.

Saat meiltä . . .

 • Markkinointisuunnitelman bud­jettia unohtamatta.
 • Maksettujen mai­nosten laa­dinnan valit­tuihin kana­viin (Google, FB, IG, Linkedin, TikTok, Pinterest, jne.).
 • Seurannan - ana­ly­soimme ja kehi­tämme saadun datan poh­jalta jul­kai­suja vas­taa­maan paremmin ase­tet­tuja tavoitteita. 
 
Next Level® | Mentorointi

Konsultointia yri­tyk­sille

Yrittäjien kanssa kes­kus­tel­les­samme esille nousee sään­nöl­li­sesti kaksi asiaa. 1) Asiakkaita voisi olla enemmän ja 2) aina on kiire. Kun kysymme, mitä olette teh­neet tilan­teen paran­ta­mi­seksi, vas­tauk­sena on, että emme ole ehti­neet tai että emme oikein tiedä, mitä tehdä.

Jos tilanne tuntuu tutulta, rat­kaisu on yksin­ker­tainen, mutta ei aina helppo. Yksinkertainen rat­kaisu on hankkia apua. Helppoa se ei ole siksi, että vaih­toeh­toja on val­ta­vasti ja monet kon­sultit ja kou­lut­tajat tar­joavat yleis­pä­teviä kaa­voja sekä lat­teita yleis­to­tuuksia. Next Level® toimii eri tavalla.

Jos täl­lainen malli kiin­nostaa, Next Level® -men­to­rointi voi olla oikea valinta sinulle.

Ota yhteyttä ja kysy lisää:

 

Petri Eklund

Yrityskouluttaja

p. 050 591 7778 | petri@nextlevel.fi

 • Vertaa
  • Asiantuntemus
  • Tulosten seu­ranta
  • Tavoitettavuus
  • Irtisanomisaika
  • Muutoksen toteut­ta­minen
  •  
 • Ei kon­sulttia
  • Riippuu sinusta
  • Usein satun­naista
  • -
  • -
  • Omalla taval­lasi
  •  
 • Mainostoimisto
  • Vahva
  • Kohtuullisen sys­te­maat­tista
  • Kohtalainen
  • Hidas
  • Standardimallin mukaan
  •  
 • Next Level®
  • Vahva
  • Aina sys­te­maat­tista
  • 247
  • 1 minuutti
  • Yhteistyössä sovittu toi­miva malli
  •  
Next Level® | mark­ki­noinnin konsultointi

Digimarkkinointi on yri­tyksen perustoimi

Digimarkkinoinnin kon­sul­toin­nissa näy­tämme, miten voit toteuttaa mark­ki­noin­tiasi ver­kossa hel­pommin ja paremmin tuloksin. Ulkopuolinen asian­tun­tija avaa ovet kohti parempia tuloksia. Ei enää stres­saavaa poh­dintaa kenelle, mitä, mil­loin, miten ja kuka. 

Next Level® on valin­tasi, kun et ole aivan varma, mitä asioita tulisi ottaa huo­mioon tehok­kaassa mark­ki­noin­nissa. Saatat myös kai­pailla ideoita, miten kam­pan­joiden opti­mointia tulisi kehittää par­haiden tulosten saa­vut­ta­mi­seksi. Oli tar­peesi yksit­täinen tai suuri, saat ket­te­rästi ja nopeasti avun meiltä.

Next Level® | myynnin konsultointi

Järjestelmällisyyttä ja suju­vuutta myyntiin

Usein ensim­mäinen myyn­nissä kehi­tet­tävä asia on joko myy­jien ajan­käyttö tai myynnin jär­jes­tel­mäl­li­syys. Tulokset jäävät lai­hoiksi, koska myyjät tekevät vääriä asioita tai eivät sel­västi tiedä, miten myyn­ti­pro­sessi yri­tyk­sessä toimii.

Lean-ajattelutavan mukai­sesti kes­ki­tymme pai­kal­lis­ta­maan ne myy­jien teke­miset, jotka eivät suo­raan edistä myyntiä. Sen jäl­keen sovimme, miten toi­min­ta­tapaa muu­te­taan ja seu­raamme muu­toksen ete­ne­mistä. Yksi askel ker­ral­laan ete­ne­mällä myyn­nistä rakentuu ajan kanssa tehokas tuloksentekokone.

Jos Next Level® -men­to­roin­timme kiin­nostaa, ota suo­raan yhteyttä ja sovi­taan puolen tunnin video­ta­paa­minen. Käydään siinä tilan­teesi läpi, jonka jäl­keen voit päättää, haluatko siirtyä Nextille Levelille men­to­roin­timme voimin.

Missä voimme auttaa Sinua?

 
Elentari Oy | Next Level

Petri Eklund

Yrityskouluttaja

 

p. 050 591 7778

petri@nextlevel.fi
  Olet kiin­nos­tunut:
  Alkukartoituksesta eli nyky­tilan selvityksestä
  Digitaalisesta mark­ki­noin­nista ja sisältöpalveluista
  Markkinoinnin ja myynnin konsultoinnista

  Lähettämällä lomak­keen annan suos­tu­muk­seni yhtey­den­ot­toon. Kaikkia tie­toja käsi­tel­lään Elentari Oy:n tie­to­suo­ja­ku­vauksen mukai­sesti.