Näistä ele­men­teistä syntyy val­men­taja ja moniosaaja

Kuka on Petri Eklund?

#next­le­vel­petri #nextlevelimpact4u

Utelias ihminen. Se on Petri Eklund. Olen elä­mäni aikana ehtinyt tehdä ja kokea erit­täin paljon kai­ken­laista, niin työ­elä­mässä kuin vapaa-ajallakin. Se on tehnyt minusta rau­taisen gene­ra­listin, moniosaajan.

 

Keskityn yri­tys­toi­min­nas­samme aut­ta­maan ja val­men­ta­maan monia­lai­sesti myyjiä, myynnin johtoa sekä yrit­täjiä menes­ty­mään paremmin. Tätä tavoi­tetta varten olen val­jas­tanut yli 20-vuotisen myynnin ja yrit­tä­misen osaa­mi­seni tuot­teis­te­tuiksi pal­ve­luiksi, jonka avulla saat inves­toin­nil­lesi posi­tii­visen tuoton - 100 % takuulla.

 

Nyt tar­joan osaa­mi­seni Next Levelin kautta Sinun käyt­töösi, jotta myös sinä voit nousta seu­raa­valle tasolle.

Se kaik­kein vai­kein kysymys . . .

“Mikä sinusta tulee isona?”

Filosofian mais­teri, reservin luut­nantti, pro­jek­ti­pääl­likkö, tuo­te­pääl­likkö, myyn­ti­pääl­likkö, kou­lut­taja, opet­taja, puheen­pidon Suomen ja Euroopan mes­tari, yli­op­pi­las­kunnan hal­li­tuksen puheen­joh­taja, Suomen yli­op­pi­las­kun­tien liiton hal­li­tuksen jäsen, ohjel­mis­to­suun­nit­te­lija, BNI-verkoston ryhmän puheen­joh­taja, Nuorkauppakamarin pre­si­dentti, yrit­täjä, val­men­taja, puhuja. Kun his­to­riaa tar­kas­telee koko­nai­suu­tena, olen monio­saaja ja ikuinen oppija.

 

Kuten lis­tasta huomaa, minusta on tullut isona aika monta eri­laista “ihmistä”. Punaisena lan­kana on ollut kiin­nostus mate­ma­tiik­kaan, joka on kan­tava teema elä­mäs­säni. Se on myös ohjannut valin­to­jani työ­elä­mässä. Myynti ja yrit­tä­minen ovat nume­roita - talous on nume­roita. Hienoinkin lii­keidea ja into­hi­moinen yrit­täjä voivat päätyä kata­stro­fiin ilman talousosaamista.

Tärkein arvoni on ute­liai­suus. Opiskelen koko ajan lisää myyn­nistä, mark­ki­noin­nista, talou­desta ja muusta mielenkiintoisesta. 

Elentari Oy | Next Level
Pitkä ja moni­puo­linen työkokemus

Uusi osaa­minen raken­ne­taan vanhan päälle

Varsinainen työ­urani alkoi 2000-luvun alussa IT-alalla, kun sain har­joit­te­lu­paikan oulu­lai­sessa M-Technology Oy:ssä ohjel­mis­to­suun­nit­te­li­jana. Tämä har­joit­te­lu­paikka poiki pysyvän työ­paikan. Olen onnel­linen, että sain olla mukana nyt jo 20-vuotiaan yri­tyksen alku­tai­pa­leella näke­mässä ja koke­massa yri­tys­toi­minnan huip­puja ja haas­teita. Tämän urani aikana työn­ku­vani kehittyi ensin pro­jek­ti­pääl­li­köksi ja siitä edel­leen osak­kaaksi ja tuotepäälliköksi.

 

Tuotepäällikön toi­men­ku­vaan pie­nessä yri­tyk­sessä kuului paljon muu­takin kuin tuot­teis­ta­minen ja tuot­teen hal­linta. Sain olla mukana yri­tyksen hal­li­tuksen työs­ken­te­lyssä, joh­to­ryh­mässä, asian­tun­ti­ja­myyn­nissä, suurten pro­jek­tien joh­ta­mi­sessa, tuo­te­ke­hi­tyk­sessä. Erityisen antoisaa oli toi­mi­minen “tulk­kina” asiak­kaiden ja ohjel­mis­to­ke­hit­tä­jien välillä, koska yksi IT-alan suu­rimpia haas­teita on saada asiak­kaiden tar­peet tyy­dy­tettyä laa­duk­kailla ohjel­mis­to­tuot­teilla. Tämä kokemus antoi minulle pohjan tule­vai­suu­teen ja ymmär­ryksen siitä, että toi­mia­la­koh­tainen osaa­minen on rau­tainen valtti toisia yri­tyksiä autettaessa.

Toimialakohtainen osaa­minen on rau­tainen valtti toisia yri­tyksiä autettaessa. 

Työelämän esiin­ty­minen ei ole pelkkää puhu­mista, vaan koko­nais­val­taista vuorovaikutusta.

Maisteriksi, myy­mään ja myyn­ti­tiimiä vetämään

Aikuisiällä halusin saada kes­ken­jää­neet opin­toni val­miiksi. Halu kas­voivat niin kovaksi, että siir­ryin opis­ke­le­maan tut­kin­toni lop­puun. Valmistuin filo­so­fian mais­te­riksi ja suo­ritin samalla myös opet­tajan peda­go­giset opinnot. Tiesin, että kon­kreet­tinen opet­tajan ura oppi­lai­tok­sessa ei kui­ten­kaan ole minua varten, vaan kat­seeni kääntyi jäl­leen liike-elämään. Ajatus yrit­tä­jyy­des­täkin häilyi sil­loin mie­lessä, mutta aika ei ollut vielä kypsä.

 

Sopivien koh­taa­misten kautta sain vuo­sien 2016 - 2018 aikana mah­dol­li­suuden toimia myyn­ti­pääl­lik­könä kah­dessa eri yri­tyk­sessä. Aluksi vas­tuul­lani oli ensi­si­jai­seti IT-alan rat­kai­su­myynti, sisäl­täen lait­teita ja pal­ve­luita. Sen jäl­keen siir­ryin joh­ta­maan AV-ratkaisuiden myyn­tiin kes­kit­ty­neen yri­tyksen myyn­ti­tiimiä. Näissä työ­pai­koissa keräsin arvo­kasta ver­kostoa sekä koke­musta myyn­nistä ja sen joh­ta­mi­sesta sekä myyjän esiin­ty­mis­tai­doista. Yrittäjyyden jat­kuva ääni soi kui­tenkin pääs­säni ja vuoden 2019 alusta päätin tehdä unel­masta totta.

Katuisin sitä, jos en olisi uskal­tanut alkaa yrittäjäksi. 

Elentari Oy | Next Level
Siitä on läh­det­tävä, että tähän on tultu

Yrittäjyyden seu­raava taso - Next Level

Aloitin yrit­täjän urani toi­mi­ni­miy­rit­tä­jänä ja se aut­toikin minut hyvin alkuun. Päätoimena pidin kou­lu­tuksia suu­rem­mille kou­lu­tusalan yri­tyk­sille ja tein jonkin verran asian­tun­ti­ja­pro­jek­teja myynnin ja tuot­teis­tuksen saralla. Nälkä kui­tenkin kasvoi syö­dessä ja halusin tehdä enemmän. Vaimoni Henna oli myös yrit­tä­jänä omalla toi­mi­ni­mel­lään ja teki omaa lii­ke­toi­mintaa digi­taa­lisen mark­ki­noinnin ja vies­tinnän alalla. Pitkän har­kinnan jäl­keen oli aika kosia...

 

Kosinta tapahtui Kolin kan­sal­lis­mai­se­massa 23.8.2020, jol­loin pyysin Hennaa sol­mi­maan uuden liiton kans­sani yhteisen Y-tunnuksen alle. Ilokseni hän vas­tasi myön­tä­västi ja syntyi Elentari Oy. Yrityksen toi­minta haki hieman suuntaa ja kärkeä ensim­mäisen vuoden ajan, mutta kesällä 2021 syntyi Next Level. Haluamme auttaa yrit­täjiä menes­tyk­seen eri­tyi­sesti digi­taa­lisen mark­ki­noinnin, myynnin sekä tuot­teis­tuksen puo­lella. Nyt tiedän, mikä minusta tulee isona - Ihmisten auttaja.

Tästä on hyvä jatkaa “nex­tille levelille”. 

Kiinnostuitko? Lähetä säh­kö­postia petri@nextlevel.fi tai soita p. 050 536 7778.

 

Petrin kir­joit­tamia blogitekstejä