Sisäisen vies­tintä osaksi markkinointistrategiaa

Markkinointiviestinnästä puhut­taessa se käsi­te­tään usein juuri talosta ulos­päin suun­tau­tu­vaksi vies­tin­näksi. Mielestäni mark­ki­noin­ti­stra­te­giaan tulisi sisäl­lyttää myös työ­paikan sisäinen vies­tintä. Tässä artik­ke­lissa valotan teille hieman sisäisen mark­ki­noin­ti­vies­tinnän aja­tusta ja miten siitä voi rakentaa työn­te­ki­jöitä sitout­ta­vamman voiman.

Kun aja­tel­laan asia­kas­ko­ke­musta, ketkä ovat mie­les­täsi olen­nai­sesti vai­kut­ta­massa tähän? Mitä mieltä olisit, jos sanoisin, että työn­te­ki­jäsi. Asiakaskokemusta ei rakenna yri­tyksen brän­di­kasvo, toi­mi­tus­joh­taja tai suuria lupauksia antava kyl­mä­soit­taja, vaan sitä raken­tavat ja vah­vis­tavat kon­kreet­ti­sesti juuri työn­te­ki­jäsi. Heidän käsiensä ja sano­jensa kautta asiak­kaalle välittyy lopul­linen kuva yri­tyk­ses­täsi ja kan­nat­taako pal­ve­lui­tanne hankkia tule­vai­suu­dessa. Työntekijät ovat yri­tyk­sesi käyntikortti.

Markkinointi ja myynti antavat suuret lupaukset pal­ve­lusta asiak­kaalle. Lopullisen lupauksen pitävät ja mah­dol­lis­tavat juuri työn­te­ki­jäsi. Siitä syystä pidä huoli, että: 

  • työn­te­ki­jäsi tun­tevat läpi­ko­taisin myy­tävät tuot­teet sekä palvelut, 
  • työn­te­ki­jöiden asenne on oltava koh­dal­laan sekä 
  • työn­te­ki­jöillä on näin moti­vaa­tiota pal­vella asia­kasta par­haalla mah­dol­li­sella tavalla. 

Miten täl­lainen saa­daan aikai­seksi? Vastaus: Toimivalla sisäi­sellä vies­tin­nällä eli sisäi­sellä mark­ki­noin­ti­vies­tin­nällä. Sisäisellä vies­tin­nällä ja mark­ki­noin­nilla pereh­dy­te­tään kes­kei­sessä roo­lissa olevat työn­te­kijät roo­liinsa sekä raken­ne­taan työn­te­ki­jälle moti­vaatio toimia asiakaslähtöisesti. 

Mitä tapoja täl­lai­selle on työ­pai­kalla? Tärkeimpiä ovat kou­lu­tukset, works­hopit sekä tie­dotus avoi­mesti kai­kista työ­paikan asioista. 

Kun työn­te­kijä on tie­toinen ja kokee ole­vansa osa yhteisöä, on hän myös moti­voi­tunut teke­mään kaik­kensa yri­tyksen eteen. Tämä tar­koittaa myös sitä, että asiakas saa osansa tästä iloi­sesta asen­teesta. Mieti siis sel­keästi asiak­kaan kul­kema polku ostoa­ja­tuk­sesta tuot­teen toi­mi­tuk­seen. Sen jäl­keen pohdi, mil­lai­sessa avai­na­se­massa työn­te­kijä on tuolla polulla. Näin sinulle sel­kenee ajatus, mitä tietoa työn­te­kijät kai­paavat, jotta asia­kas­polku olisi helppo ja ongelmaton.

Blogitekstin kir­joitti moni­tai­toinen digi­mark­ki­noinnin asiantuntija

Henna Eklund | Punakynäpaholainen

Moniosaajat ovat tule­vai­suutta. Olen sisäl­lön­tuot­taja, copyw­riter sekä suun­nit­te­lija. Olen yri­tys­vies­tinnän monio­saaja ja ”iki­har­joit­te­lija”. Nälkäni oppia lisää ei lopu kos­kaan. Työni puo­lesta tutustun ja tark­kailen yri­tysten tapaa hoitaa vies­tintä ja mark­ki­nointi. Avaan huo­mioi­tani blogiartikkeleissani. 

Haluatko kysyä jotain? Kaipaatko tukea? Ota yhteyttä ja kes­kus­tel­laan - henna@nextlevel.fi tai 050 536 2381!

Haluatko tehdä yhteis­työtä? Olen aina avoin sellaiselle.