Sisällöt moni­puo­li­siksi

Kun hyp­päsin opet­tajan ken­gistä yrit­tä­jäksi, en käynyt perin­teistä jäykkää yrit­tä­jä­kou­lu­tusta, vaan kävin OAMK:n StartFactor-koulutuksen. Se on upea koko­nai­suus aloit­te­le­ville nais­yrit­tä­jille. Koulutusta voi ver­rata yrit­tä­jyys­kou­lu­tuk­seen ja siellä sel­kenee se, mitä yrit­tä­jyys vaatii ja mil­laisia asioita on otet­tava tällä mat­kalla huo­mioon. Kurssilta sain run­saasti itse­var­muutta, koska huo­masin, että teke­mäni toimet yrit­tä­jyyden hyväksi olivat olleet oikeita. Toisaalta opin myös, mihin asioihin minun tulisi kiin­nittää huo­miota teke­mi­ses­säni - brän­däyksen, mark­ki­noinnin ja myynnin näkökulmasta.

Eräs har­joitus jäi sieltä vah­vasti mie­leeni. Siinä nime­no­maan ryh­mäs­par­rauksen voima tuli esiin. Harjoituksessa kävimme yhdessä ryh­mänä lävitse, miten ker­toi­simme pal­ve­luis­tamme. Jokainen lähti hom­maan sillä aja­tuk­sella, että porukka vinkkaa, mitä kunkin pitäisi tehdä, että osal­lis­tuja voisi kas­va­tettua näky­vyyt­tään tai mikä olisi se yksi­löl­linen valtti tai mikä oli sil­loin se ydin­on­gelma, joka vai­vasi ja johon ryhmä voisi antaa apuja. Rakastin tuota!

Mitä ryh­mäs­par­rauk­sessa kon­kreet­ti­sesti tapahtuikaan? 

Olin ihan lie­keis­säni, kun sain kertoa, miten toiset ryh­mä­läi­seni voi­sivat kehittää pal­ve­lui­taan, kehittää näky­vyyt­tään ja kehittää markkinointiaan. 

  • Millaisia omi­nai­suuksia heidän tulisi korostaa ja nostaa esiin? 
  • Mitkä sisällöt oli­sivat heidän juttunsa? 

Tämä onkin sitä ominta työ­täni. Siihen suun­taan on tar­koitus kehittää myös Next Levelin pal­ve­luita enemmän. Ehkä voin sanoa, että juuri sil­loin taka­rai­vooni uppoutui ajatus, että haluan olla enemmän avuksi kans­say­rit­tä­jil­leni. Työtäni on antaa ulko­puo­liset silmät käyt­töönne, että voitte kehittää pal­ve­lui­tanne ja yri­tyk­senne sisäl­töjä niin, että ne vas­taavat asiak­kaan tar­pei­siin paremmin. Se on toi­min­ta­vies­tintää kon­kreet­ti­sim­mil­laan. Millaista toi­min­ta­vies­tintää yritys kaipaa, miten vies­ti­mällä yritys nousee esiin mas­sasta ja samalla haluan myös kertoa, että: “Hei! Olen Henna. Olen Sinun Punakynäpaholainen. Voin kertoa sinulle, mitä yri­tyk­senne kaipaa ja kehittää vies­tin­täänne yhdessä kans­sanne. Laitetaan yhdessä yri­tyk­sesi sisällöt kun­toon.” Kuulostaa hyvälle, eikö?

Kun oma vuo­roni tuli, olinkin sitten eri­lainen. Mielessäni pyörii aina mant­rani: “Kun löydät itsesi enem­mistön puo­lelta, on aika pysähtyä ja poh­dis­kella tilan­netta uudel­leen.” En hakenut posi­tii­vi­suutta, en hakenut iloisia aja­tuksia, en hakenut men­taa­li­val­men­nusta. Ei... Annoin kans­sa­ryh­mä­läi­sil­leni teh­tävän kertoa, miksi pal­ve­lui­tani ei kai­vata, miksi tar­joa­mani sisällöt eivät riitä. Kaikki kat­soivat minua silmät pyö­reinä. Osalla oli suu ammot­tavan seläl­lään. Kouluttajakin hieman nie­les­keli. Kuitenkin, kun vuo­roni tuli, jokaisen kynä alkoi sau­huta ja jokainen kertoi minulle, miksi minun pal­ve­lui­tani ei kai­vata. Mitkä ovat­kaan ne suu­rimmat ennakkoluulot? 

Vaikka sil­loin ei näyt­tänyt siltä ja pyrin vakaasti peit­tä­mään todel­liset tun­teeni, olin onnes­sani! Sain todella hyviä vas­tauksia avuk­seni, kun pohdin, mitkä ovat ydin­en­nak­ko­luulot ja tyy­pil­liset tule­vien asiak­kait­teni vas­ta­lauseet. Niitä pääsin nimit­täin poh­ti­maan tämän jäl­keen ja kehit­tä­mään niihin par­haimmat vasta-argumentit.

Miksi hank­kisit sisäl­lön­tuo­tan­toon avun talon ulkopuolelta?

Yksi spar­raa­jis­tani kir­joitti seu­raavan väit­teen: “Et voi tietää minun toi­mia­las­tani.” Niinpä niin. Sehän tosiaan var­masti useim­milla pyörii mie­lessä. Tähän on kui­tenkin helppo vas­tata. Kukaan ei ole seppä syn­tyes­sään, mutta tiedonhaku- ja luku­taito ovat tässä päässä koh­dil­laan. En voi sanoa­kaan niin, että olisin alasi asian­tun­tija ja tekijä, mutta työ­täni on sel­vittää ja hah­mottaa, mitkä ovat Sinun jut­tusi. Siihen tar­koi­tuk­seen myyn aina alku­kar­toi­tuksen, jonka aikana:

  • sel­vi­tämme yri­tyk­sesi läh­tö­ti­lan­teen ja kuun­te­lemme mah­dol­liset toiveesi.
  • käymme läpi ana­ly­tiikan sekä kana­vien toi­mi­vuuden kon­kreet­ti­sesti asia­kas­han­kinnan kannalta.
  • kokoamme hyviä esi­merk­kejä mark­ki­noin­tisi ja brän­disi kehit­tä­misen tueksi.
  • raken­namme koko­nais­kuvan sekä raportin, jonka käymme läpi kanssasi.

Tämä voi kuu­lostaa pie­neltä osalta koko­nai­suutta, mutta se on erit­täin tärkeä osa. Palvelumuotoilemalla saan aika nopeasti sel­ville, mikä on tuot­teesi, koh­de­ryh­mäsi ja kanavat, joilla heidät tavoittaa. Mitkä ovat aiheet, jotka heitä voi­sivat kiin­nostaa. Tällä tavalla minä teen kaiken sen työn, mikä olisi ollut sinun vas­tuul­lasi, minä rakennan sinulle sel­keän kuvan siitä, mitkä ovat sinun tapasi erottua. Miten voin auttaa sinua nouse­maan esiin mer­ki­tyk­sel­lisen sisällön voimin? Tämä on sitä toi­min­ta­vies­tintää, jossa haluan nime­no­maan auttaa Sinua.

(Hih. Menipäs nyt myyntipuheeksi...)

Blogitekstin kir­joitti digi­mark­ki­noinnin asiantuntija

Henna Eklund | Punakynäpaholainen

Moniosaajat ovat tule­vai­suutta. Olen sisäl­lön­tuot­taja, copyw­riter sekä suun­nit­te­lija. Olen yri­tys­vies­tinnän monio­saaja ja ”iki­har­joit­te­lija” eli näl­käni oppia lisää ei lopu kos­kaan. En suostu vain pin­ta­puo­listen asioiden hal­lin­taan, koska teen enemmän. Haluan tutustua ja tark­kailla ympä­röivää maa­ilmaa. Kiinnitän huo­miota juuri eri tapoihin hoitaa vies­tintä ja mark­ki­nointi ja avaan huo­mioi­tani tässä blogissa.

Löydät minut myös sosi­aa­li­sesta mediasta!

Ps. Joko tilasit Aamunavauksemme?