TIETOSUOJA- JA REKISTERISELOSTE (GDPR)

ELENTARI OY - NEXT LEVEL

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan vel­vol­li­suus infor­moida sel­keällä tavalla rekis­te­röi­tyjä. Tämä tie­to­suo­ja­se­loste täyttää infor­moin­ti­vel­voit­teen. Tältä sivus­tolta löydät perus­tiedot Elentari Oy:n rekis­te­ristä, tietosuoja-asioista ja evästeistä.

Selosteen sisältö:

1. Rekisterinpitäjä

2. Rekisterin nimi

3. Rekisterin tietosuojakäytäntö

4. Henkilötietojen käsit­telyn tar­koitus ja lainmukaisuus

5. Rekisterin tietosisältö

6. Rekisterissä käsi­tel­tävät tiedot

7. Rekisterin tietolähteet

8. Säännönmukaiset tie­tojen luo­vu­tukset - EU, ETA

9. Tietojen poistaminen

10. Rekisteröidyn tarkastus-, korjaus- ja kielto-oikeus

11. Henkilötietojen käsit­te­lijät ja suojaus

 

1. Rekisterinpitäjä

Elentari Oy (y-tunnus: 3154534-5). Rekisteriasioita hoitaa sekä tie­to­suo­jasta vastaa: Henna Eklund, p. 050 536 2381, henna(a)nextlevel.fi.

 

2. Rekisterin nimi

Elentari Oy:n asia­kas­re­kis­teri sekä Elentari Oy:n apu­toi­mi­nimen Next Levelin asiakasrekisteri.

 

3. Rekisterin tietosuojakäytäntö

Sivusto sitoutuu suo­jaa­maan sivus­tonsa käyt­tä­jien yksi­tyi­syyttä hen­ki­lö­tie­to­lain (523÷1999), tie­to­yh­teis­kun­ta­kaaren (917÷2014) sekä muun sovel­tuvan lain­sää­dännön mukai­sesti. Käyttäjä hyväksyy tämän tie­to­suo­ja­käy­tännön ehdot käyt­tä­mällä sivus­toamme. Käyttäjä antaa sivustoa käyt­täes­sään Elentari Oy:lle suos­tu­muksen sivus­toon liit­ty­vien eväs­te­tie­dos­tojen käyt­töön ja tallentamiseen.

 

Sivustolla käy­tet­täviä cookie- eli eväs­te­tie­dos­toja käy­te­tään siten, että pal­velun käyt­täjän yksi­tyi­syy­den­suojaa ei lou­kata. Evästeitä käy­te­tään mm. mittaus- ja tut­ki­mus­tar­koi­tuk­siin verk­ko­si­vuston käytön tyypin ja määrän sel­vit­tä­mi­seksi. Evästeitä voi­daan käyttää myös yri­tyk­sille suun­nat­tuun suo­ra­mark­ki­noin­tiin tai käyt­tä­jä­luet­te­loihin perus­tu­vaan mark­ki­noin­tiin sekä uudel­leen­mark­ki­noin­tiin. Tällaisen mark­ki­noinnin pää­mää­ränä on tie­dottaa yri­tyksen ajan­koh­tai­sista pal­ve­luista sel­lai­sille käyt­tä­jille, jotka ovat vie­rail­leet yri­tyksen sivuilla aikai­semmin. Emme kerää eväs­teillä käyt­tä­jistä yksi­löiviä tie­toja, kuten säh­kö­pos­tio­soit­teita, puhe­lin­nu­me­roita tai luot­to­kort­tien numeroita.

 

Evästeet eivät mah­dol­lista käyt­täjän pää­te­lait­teen tal­len­nus­lait­teen, kuten kova­levyn tie­tojen tar­kas­telua tai kopioi­mista. Käyttäjä voi halu­tes­saan estää eväs­teiden vas­taan­oton Internet-selaimensa ase­tuk­sista käsin, mutta se voi aiheuttaa sivujen toi­mi­mat­to­muutta eikä näin ollen ole suositeltavaa.

 

Käyttäjille voi­daan koh­dentaa käyt­tä­jä­luet­te­loihin perus­tuvaa mark­ki­nointia kol­mannen osa­puolen pal­ve­lun­tar­joa­jien (esim. Google) jär­jes­telmiä hyö­dyn­täen. Käyttäjäluetteloihin perus­tu­vassa mark­ki­noin­nissa hyö­dyn­ne­tään tällä sivus­tolla käy­te­tyistä käyt­tä­jäe­väs­teistä laa­dit­tuja lis­toja. Käyttäjäluetteloihin perus­tu­vassa mark­ki­noin­nissa nou­da­te­taan mai­nonnan mainostuskäytäntöä.

 

Käyttäjä voi mil­loin tahansa poistaa Internet-selaimensa tal­len­tamat eväs­te­tie­dostot pää­te­lait­teel­taan. Voit hal­lita ja/tai poistaa eväs­teitä vapaasti. Voit poistaa kaikki tie­to­ko­neel­lasi olevat eväs­teet, ja useimmat selaimet voi asettaa tor­ju­maan ne koko­naan. Muista kui­tenkin, että jos torjut eväs­teet, joudut mää­rit­tä­mään tietyt ase­tukset aina uudes­taan sivus­tolle pala­tes­sasi. Saattaa myös olla, että et voi käyttää joi­takin sivus­tolla olevia pal­ve­luja ja toimintoja.

 

4. Henkilötietojen käsit­telyn tar­koitus ja lainmukaisuus

Henkilötietojen käsit­telyn tar­koi­tuk­sena on asia­kas­suh­teen hoi­ta­minen, hal­lin­nointi, kehit­tä­minen ja ana­ly­sointi sekä asia­kas­vies­tintä. Asiakasviestintää toteu­te­taan pää­asiassa säh­köi­sesti. Tämän lisäksi hen­ki­lö­tie­tojen käsit­telyn tar­koi­tuk­sena on hen­ki­lö­tie­to­lain mukainen hen­ki­lö­tie­tojen käsit­tely verk­ko­pal­ve­luihin liit­ty­viin tar­koi­tuk­siin ja tut­ki­mus­toi­min­taan. Rekisterinpitäjä voi käyttää rekis­te­röi­dyltä saa­miaan yhteys­tie­toja suo­ra­mark­ki­noin­tiin. Henkilötietojen käsit­tely ja sen lain­mu­kai­suus perus­tuvat EU:n ylei­seen tietosuoja-asetukseen.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakassuhteeseen perus­tuva asial­linen yhteys rekis­te­rin­pi­täjän toi­min­taan syntyy esi­mer­kiksi sil­loin, kun rekis­te­röity antaa toi­mek­siannon rekis­te­rin­pi­tä­jälle tai on osa­puo­lena sopi­muk­sessa, joka liittyy edellä mai­nitun rekis­te­rin­pi­täjän hoi­ta­maan toi­mek­sian­toon tai hyö­dyntää edellä mai­nitun rekis­te­rin­pi­täjän tar­joamia pal­ve­luita muulla tavalla.

 

6. Rekisterissä käsi­tel­tävät tiedot

Rekisteri voi sisältää esi­mer­kiksi seu­raavia tie­toja: asiak­kaan etu- ja suku­nimi, osoi­te­tiedot, puhe­lin­nu­mero, säh­kö­pos­tio­soite, tiedot mark­ki­noinnin luvista ja kiel­loista sekä uutis­kir­jeen tilaa­mi­seen liit­tyvät tiedot.

 

7. Rekisterin tietolähteet

Asiakastiedot saa­daan joko asiak­kaalta asia­kas­suh­teen tai toi­mek­siannon syn­tyessä tai asiak­kaalta suo­raan itsel­tään. Lisäksi tie­to­läh­teitä ovat hen­ki­lö­tie­toja kos­kevia pal­ve­luita tar­joavat yri­tykset ja viran­omaiset, kuten Väestörekisterikeskuksen päi­vi­tys­pal­velu sekä Suomen Asiakastieto Oy:n luottotietorekisteri.

 

8. Säännönmukaiset tie­tojen luo­vu­tukset, EU ja ETA

Rekisterinpitäjä ei luo­vuta asiak­kaiden hen­ki­lö­tie­toja ulko­puo­li­sille, paitsi lain­sää­dännön niin vel­voit­taessa sel­lai­siin tar­koi­tuk­siin, jotka eivät ole ris­ti­rii­dassa Rekisteriselosteessa mai­nit­tujen hen­ki­lö­tie­tojen käsit­telyn tar­koi­tusten kanssa tai perin­tään liit­ty­vissä asioissa. Henkilötietoja ei siir­retä EU:n tai ETA:n ulko­puo­lelle, ellei se ole tie­tojen käsit­telyn tek­nisen toteut­ta­misen vuoksi tarpeellista.

 

9. Tietojen poistaminen

Henkilötietoja käsi­tel­lään pää­sään­töi­sesti asiak­kuuden voi­mas­saolon ajan eli toi­mek­siannon päät­ty­mi­seen asti. Tietoja voi­daan poistaa asiak­kaan vaa­ti­muk­sesta. Lisäksi tie­toja voi­daan joutua pois­ta­maan val­vonnan seu­rauk­sena, mikäli asiakas vää­rin­käyttää pal­velua tai har­joittaa pal­velun avulla rikol­lista toi­mintaa tms.

 

On huo­mioi­tava, että rekis­te­rin­pi­tä­jällä voi olla laki­sää­teinen tai muu oikeus olla pois­ta­matta tie­toja. Rekisterinpitäjällä on vel­vol­li­suus säi­lyttää kir­jan­pi­toai­neisto Kirjanpitolaissa mää­ri­tellyn ajan mukai­sesti. Tämän vuoksi kir­jan­pi­toon liit­tyvää aineistoa ei voida poistaa ennen mää­rä­ajan umpeutumista.

 

10. Rekisteröidyn tarkastus-, korjaus- ja kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus tar­kastaa, mitä häntä kos­kevia tie­toja rekis­te­riin on tal­len­nettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kir­jal­li­sesti ja alle­kir­joi­tet­tuna rekis­te­rin­pi­täjän rekis­te­ri­asioita hoi­ta­valle hen­ki­lölle. Rekisterinpitäjä vastaa tie­tojen tar­kas­tus­pyyn­töihin kir­jal­li­sesti. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kir­jal­li­sesti ja alle­kir­joi­tet­tuna rekis­te­rin­pi­täjän rekis­te­ri­asioita hoi­ta­valle hen­ki­lölle: Henna Eklund, Helmikkäkuja 1B, 90580 Oulu.

 

Jos asiak­kaan tie­doissa on vir­heitä, asiakas voi esittää rekis­te­rin­pi­tä­jälle pyynnön vir­heen kor­jaa­mi­seksi. Asiakkaalla on oikeus kieltää tie­to­jensa luo­vut­ta­minen ja käsit­tely suo­ra­mai­nontaa, etä­myyntiä ja muuta suo­ra­mark­ki­nointia varten.

 

11. Henkilötietojen käsit­te­lijät ja suojaus

Henkilötiedot säi­ly­te­tään aina luot­ta­muk­sel­li­sina. Henkilötietoja käsi­tel­lään voi­massa olevan tie­to­suo­ja­lain­sää­dännön mukai­sesti ja muu­toin asian­mu­kai­sesti. Manuaalisesti säi­ly­tet­tävät tiedot säi­ly­te­tään aina luki­tussa tilassa. Rekisterinpitäjän säh­köisen asia­kas­re­kis­terin sisäl­tämät tiedot on suo­jattu asian­mu­kai­sesti palo­muu­rilla ja muilla tek­ni­sillä toimenpiteillä.

 

Tietoa eväs­teistä - Mitä eväs­teet ovat? Mihin niitä käytetään?

 

Eväste on pieni teks­ti­tie­dosto, jonka internet-selain tal­lentaa käyt­täjän lait­teelle. Evästeet ase­te­taan käyt­täjän pää­te­lait­teelle ainoas­taan käyt­täjän hyväk­symän sivuston mukana. Vain eväs­teen lähet­tänyt pal­velin voi myö­hemmin lukea ja käyttää eväs­tettä. Evästeet tai muut tek­niikat eivät vahin­goita käyt­täjän pää­te­lai­tetta tai tie­dos­toja, eikä eväs­teitä voi käyttää ohjel­mien käyt­tä­mi­seen tai hait­taoh­jel­mien levit­tä­mi­seen. Käyttäjää ei voida tun­nistaa pelk­kien eväs­teiden avulla. Lisätietoa eväs­teistä - Traficom.

 

Evästeiden käyttö sivuillamme

Evästeiden käyt­tö­koh­teet sivus­tol­lamme ovat ana­ly­tiikan, mark­ki­noinnin, vies­tinnän tehos­ta­minen. Evästeet jakau­tuvat ala­ryh­miin: toi­min­nal­liset eväs­teet, tuo­te­ke­hitys ja lii­ke­toi­minnan rapor­tointi, mai­nonnan rapor­tointi ja mai­nonnan kohdentaminen. 

 

Käytössämme on joi­takin pal­velun toi­minnan kan­nalta pakol­lisia kol­mannen osa­puolen työ­ka­luja tai lii­tän­näisiä. Tällaisia työ­ka­luja ovat esi­mer­kiksi sivus­toilla olevat sosi­aa­listen medioiden tai video­pal­ve­luiden upo­tukset tai sosi­aa­listen medioiden jako- ja tyk­käys­toi­min­nal­li­suudet. Tällaiset kol­mannen osa­puolen lii­tän­näiset saat­tavat lisäksi kerätä verk­ko­pal­ve­luiden käyt­tä­jistä tie­toja esi­mer­kiksi sisällön suo­sit­te­le­mi­seksi tai kävi­jä­määrän seuraamiseksi.

 

Haluatko tietää eväs­teiden pois­tosta enemmän? 

- Metan (mm. FB, IG) mai­non­taan liit­tyvät evästeet

- Google-mainontaan liit­tyvät evästeet

 

Varaamme oikeuden päi­vittää eväs­te­käy­tän­töjä esi­mer­kiksi pal­ve­luiden kehi­tyksen tai pakot­tavan lain­sää­dännön vuoksi.

 

Kiitos, että tutus­tuit selos­tee­seen. Me Elentari Oy.ssä haluamme omalta osal­tamme olla avuksi ja täyttää näin tietosuoja-asetuksen aset­tamat velvoitteet.