UKK - Usein kokeil­laan kysymättä

Kuinka usein olet saa­punut sivulle, missä mai­nos­te­taan, että on blogi, mutta huo­maat, että blogia on päi­vi­tetty vii­meksi viime vuoden puo­lella? Kuinka monella yri­tyk­sellä on tällä het­kellä ns. “blogi”, mutta sillä ei ole päi­vit­täjää tai yksin­ker­tai­sesti yri­tyk­sellä ei ole blo­gat­tavaa asiaa sit­ten­kään? Tuliko blogi-välilehti sivuil­lesi verk­ko­si­vu­pohjan mukana ja et ole tehnyt asialle mitään? UKK?

Aika tut­tuja tilan­teita, eikö? Et ole ensim­mäinen, joka on tehnyt noin ja tuskin vii­mei­nen­kään. Onneksi on ole­massa vaih­toeh­toja, miten tuol­laisen sivuston saa hel­posti hyö­ty­käyt­töön, vaikka Sinulla ei oli­si­kaan ns. pal­kattua blog­gaajaa, vlog­gaajaa, influen­seria tai somet­tajaa. Blogi kuuluu tiet­tyihin paik­koihin, tiet­tyihin tilan­tei­siin, mutta ei vält­tä­mättä ihan jokaisen yri­tyksen sivuille. 

Miksi blogi kan­nattaa olla sivuillasi?

Jos sisäl­lön­tuot­ta­jana saisin valita, sanoisin aina, että blogi kan­nattaa olla ole­massa. Se on mah­dot­toman helppo tapa tuoda esille yri­tyksen elämää pal­ve­lu­tiskin takaa. Blogin avulla voi avata tari­noiden kautta asiak­kaille yri­tyksen ideo­lo­giaa ja syitä, miksi tätä työtä teh­dään ja miksi tämä ala on valittu omaksi. Näillä asioilla kiin­ni­te­tään asiak­kaiden huomio ja tul­laan ns. asiak­kaan iholle ja kos­ke­tuk­siin. Näiden tari­noiden kautta yri­tyk­sesi jää hel­pommin mie­leen ja antaa ilmai­seksi luki­jalle jotain arvokasta.

Blogin avulla raken­ne­taan myös brändiä. Blogi on hyvä tapa pön­kittää itse­tuntoa, tuoda esille omat tai­tonsa ja tie­tonsa alas­taan. Näin kasvaa ns. asian­tun­ti­ja­rooli ja osaa­ja­kuva. Kun pääsee vaikuttaja-asemaan omalla alal­laan, on saa­vut­tanut jotain todella arvokasta.

Blogi toimii taas mah­ta­vana väli­neenä inbound-markkinoinnissa. Kun blogi saa jalan­sijaa aktii­visten luki­joiden kautta, tun­net­tuus kasvaa. Ihmiset alkavat jaka­maan pos­tauk­siasi: “Ehditkö lukea Punakynäpaholaisen uusimman kir­joi­tuksen? Siinä oli upea huomio uutisten ker­ron­nasta. Jos et, tuossa linkki: https://nextlevel.fi/kysymys-otsikossa/.” Tällaiset muut­tuvat nopeasti luki­joista asiak­kaiksi, koska kaverin antama luot­tamus teki­jälle on arvo­kasta valuuttaa.

Vaikka blogia käy­te­tään usein oman toi­minnan pro­moa­mi­seen, blogi on usko­mat­toman hyvä tapa kehittää omia tai­toja mm. kir­joit­ta­mi­sessa, suun­nit­te­lussa ja aika­tau­lu­tuk­sessa. Miksi näin? Kirjoittamalla har­joit­telet ker­rontaa huo­maa­mat­tasi. Ainahan on sanottu, että har­joitus tekee mes­tarin, joten sama homma se on täs­säkin lajissa. Kun kir­joitat, ymmärrät pian, miten asia kan­nattaa kertoa ja rakentaa, jotta se olisi toi­miva mark­ki­noin­ti­tar­koi­tuk­sessa, vuo­si­ra­por­tissa tai esim. his­si­pu­heessa eli pitc­hin­gissä. Pian sinulla on esi­mer­kiksi val­miina kil­pa­puhe seu­raa­vaan Polar Bear Pitching -kisaan.

Blogi on tärkeä väline var­sinkin pro­jek­teissa, koska päi­vä­kirjan avulla jokainen pro­jektin jäsen on sel­villä siitä, missä men­nään ja mitä vii­meksi on tapah­tunut. Kun asiat on kir­joi­tettu ylös, sinun ei tar­vitse toimia vain muistin varassa. Todo-lista rakentuu ihan huomaamatta. 

Kuten huo­maat, blogin avulla voi lop­pujen lopuksi tehdä mitä vain. Blogin voi jul­kaista koko­nai­sena omilla sivuil­lasi ja sen osia voi käyttää vaikka viikon ajan sosi­aa­lisen median vies­teis­säsi. Blogi on siis moni­käyt­töinen työ­kalu ja sen puo­lesta ei tur­haan puhuta.

Miksi blogia ei kan­nata olla sivuillasi?

Olen aktii­vinen agi­li­ty­har­ras­taja. Jos en juokse oman koi­rani kanssa radalla, ohjaan toisia siinä täällä Oulussa kerran vii­kossa. Siellä korostan aina kahden puolen tak­tiikkaa. Jos osaat tehdä esteen koiran kanssa oikealta puo­lelta, on sen onnis­tut­tava myös vasem­malta puo­lelta. Agilitykisoissa ei tuo­mari kysele, osaatko suo­rittaa esteen koi­rasi kanssa vasem­malta puo­lelta. Kuten oikeas­sakin elä­mässä, esteet tulevat eteen kyse­le­mättä. Siksi asioita tulee aja­tella aina molem­milta kan­teilta. Jos puhumme paljon työ­kalun puo­lesta, pitää meidän osata sanoa myös, mil­loin se ei kan­nata. Miksi siis blogia ei kan­nata olla yri­tyk­sesi sivuilla?

Mielestäni jokaisen sisällön tulee pal­vella tar­koi­tus­taan. Kun rakennat yri­tyk­sel­lesi vies­tin­tä­suun­ni­telmaa, tulee siinä pohtia jokaisen vies­tin­tä­vä­li­neen mer­ki­tystä yri­tyk­sesi kan­nalta, esim. miksi yri­tyk­sesi tar­vitsee ko. väli­neen ja mitä siellä yri­tyk­sesi aikoo jul­kaista? Mihin tar­koi­tuk­seen aiot käyttää tätä julkaisuvälinettä?

Blogi on siitä ilkeä väline, että se kertoo päi­vä­kir­ja­mai­sesti tapah­tumat. Siellä on aina se päi­vä­määrä, mil­loin jul­kaisu on tehty. Lisäksi päi­vä­mää­ristä näkee hel­posti, mikä on aika­väli ja aktii­vi­suus. Jos yri­tyk­ses­säsi ei ole val­mista vies­tin­tä­suun­ni­telmaa ja jul­kai­suai­ka­taulua, blogi kan­nattaa jättää teke­mättä. Silloin blogi kan­nattaa kor­vata jol­lakin toi­sella tavalla.

Blogilla tulee olla teki­jänsä eli kir­joi­tus­tai­toinen ammat­ti­lainen, joka osaa ottaa huo­mioon ympä­röivän maa­ilman tar­peet, ja ymmärtää, miten yri­tyk­sesi tuot­teet saa­daan sopi­maan asiak­kaan käteen ns. vas­taa­maan tar­pee­seen. Löytyykö yri­tyk­ses­täsi sel­lainen, onko yksi­tyis­yrit­täjä itse sel­lainen tai onko pk-yrityksessä pal­kattu hen­kilö teke­mään tätä työtä?

Mitä vaih­toeh­toja blo­gille on?

Blogin kautta yleensä tuo­daan esille yri­tyksen elämää ja ava­taan tuot­teiden tar­koi­tusta. Voisi siis sanoa, että blogia käy­te­tään ns. digi­taa­li­sena estraa­dina ja puhu­ja­pönt­tönä. Miten blogin pakot­ta­masta ns. päi­vä­kir­ja­mai­sesta toi­min­nasta pääsee eroon?

  • Blogi voi olla UKK-palsta eli usein kysyt­tyjen kysy­mysten paikka. Blogi-otsikon voi kor­vata sanalla UKK ja ohjata asiak­kaan suo­raan niiden jul­kai­sujen pariin. Sieltä asiakas löytää vas­tauksen tar­pee­seensa. Päivitykset voi rakentaa pal­ve­le­maan niitä tar­koi­tuksia. UKK ei aina ole täs­mä­vas­taus, vaan joskus nii­täkin voi tari­noida pidemmin.
  • Blogi voi olla digi­taa­linen port­folio tuot­teis­tasi ja pal­ve­luis­tasi. Blogi-otsikon voi kor­vata sanalla port­folio. Vaikka hin­nas­tosta löytyy lyhyt perus­ku­vaus ja hin­ta­tiedot tuot­teel­lesi, port­fo­liosta voi löytyä hieman enemmän tietoa tuot­teesta esim. aja­tuk­sella, miksi valit­simme tämän tuo­te­per­heen, mitkä olivat syyt ja mihin ongel­maan etsimme rat­kaisua, kun löy­simme tämän tuot­teen. Postauksiin voi lisätä videoita ja lisä­ku­va­ma­te­ri­aalia. Unohdetaan mark­ki­noin­ti­puhe ja aukais­taan tuo­tetta hen­ki­lö­koh­tai­sem­malla tasolla.
  • Blogi voi olla asia­kas­ta­ri­na­kansio. Blogi-otsikon voi kor­vata sanalla asia­kas­ko­ke­mukset tai asia­kas­ta­rinat. Sinne voit koota jul­kai­suja tai videoita asiak­kait­tesi koke­muk­sista ja aja­tuk­sista. Samalla voit värittää jul­kai­suja esi­mer­kiksi työn­te­ki­jöit­tesi kom­men­teilla ihan kuvina tai videoina.

Kaikki on mah­dol­lista ja vaih­toeh­toja on val­ta­vasti. Usein kokeil­laan kysy­mättä eli UKK-lyhenne muuttuu toi­sen­lai­seksi. Onneksi on meitä vies­tinnän asian­tun­ti­joita. Jos haluat, että tulen luo­vaksi avuk­sesi ja vies­tinnän orga­ni­saat­to­riksi, otahan yhteyttä. Autan mie­lel­läni raken­ta­maan yri­tyk­sel­lesi vies­tin­tä­suun­ni­telman ja raken­ta­maan jul­kai­suja, joilla yri­tyk­sesi pro­fiilia ja näky­vyyttä saa­daan paremmaksi. 

Blogitekstin kir­joitti moni­tai­toinen digi­mark­ki­noinnin asiantuntija

Henna Eklund | Punakynäpaholainen

Moniosaajat ovat tule­vai­suutta. Olen sisäl­lön­tuot­taja, copyw­riter sekä suun­nit­te­lija. Olen yri­tys­vies­tinnän monio­saaja ja ”iki­har­joit­te­lija”. Nälkäni oppia lisää ei lopu kos­kaan. Työni puo­lesta tutustun ja tark­kailen yri­tysten tapaa hoitaa vies­tintä ja mark­ki­nointi. Avaan huo­mioi­tani blogiartikkeleissani. 

Haluatko kysyä jotain? Kaipaatko tukea? Ota yhteyttä ja kes­kus­tel­laan - henna@nextlevel.fi tai 050 536 2381!

Haluatko tehdä yhteis­työtä? Olen aina avoin sellaiselle.