Verkkokaupan tuo­te­ku­vaus ei ole turha

Verkkokaupan mark­ki­noinnin tukena toi­mivat tehok­kaasti tuo­te­ku­vaukset. Kun tuo­te­ku­vaus on laa­dittu hou­kut­te­le­vasti ja mie­leen­pai­nu­valla tavalla, asiakas ohjautuu kuin itses­tään yri­tyksen tuot­teiden pariin. Hyvinlaaditut tuo­te­ku­vaukset herät­tävät luot­ta­musta ja sitout­tavat asiak­kaan verk­ko­kaup­pasi vakio­asiak­kaaksi. Kun tuo­te­ku­vaukset ottavat vas­taan, puhut­te­levat ongelmaa sekä selos­tavat auki vai­keammat termit, asia­kas­pal­ve­lu­ko­ke­muskin on lämmin. Mikään ei ole kau­heampaa kuin mennä verk­ko­kaup­paan, missä tuo­te­ku­vaukset ovat tek­nisiä ja kylmiä, joista taval­linen tal­laaja ei saa otetta lai­sin­kaan. Sama tunne tulisi siitä, kun menisit kivi­jal­ka­liik­kee­seen ostointoa puhisten ja myyjä ei huo­maa­kaan sinua. “Sinne menivät sinun pro­vik­kasi.”

En tur­haan mai­ninnut tuota kylmää koh­telua kivi­jal­ka­liik­keessä. Mielestäni verk­ko­kaupat ovat nous­seet uudelle tasolle tänä aikana. Asiakaspalvelukokemukseen tulee tehostaa enemmän ja enemmän. Enää ei ehkä riitä, että sinulla on tuote ja halvin hinta. Panostamalla verk­ko­kaupan sisäl­töön, kas­vatat hel­posti verk­ko­kaup­pasi myyntiä. Toimiva tuo­te­ku­vaus on tehty hou­kut­te­le­maan sekä infor­moi­maan. Se on tärkeä osa osto­pää­töstä. Jos tuo­te­ku­vaus on kir­joi­tettu epä­sel­västi ja se sisältää todella huonon kuvan tuot­teesta, asiakas kir­joittaa nopeasti Googleen uudel­leen haku­ter­minsä ja siirtyy seu­raa­vaan. Ethän halua sitä? 

Millainen on hyvä tuotekuvaus? 

Ihastuin Myssyfarmin tuotekuvauksiin mökkireissulla. Jotenkin he olivat osanneet rakentaa kauniin brändinmukaisen paketin. 

https://myssyfarmi.fi/
Ihastuin Myssyfarmin tuo­te­ku­vauk­siin mök­ki­reis­sulla. He olivat osan­neet rakentaa kau­niin brän­din­mu­kaisen koko­nai­suuden.
https://myssyfarmi.fi/

Kirjoittelin asiak­kaal­leni myy­tä­vien tuot­teiden teks­tejä. Tarkoitus olisi käyttää niitä tule­vai­suu­dessa myös verk­ko­kau­passa. Pohdin, mitä asioita sisäl­töön tulisi nostaa. Mitkä oli­sivat sel­laisia seik­koja, joista asiak­kaat oli­sivat kiin­nos­tu­neita? Tuote voi olla bulkki, joka­päi­väinen tar­vike, tai sitten han­kala, jota ei han­kita kuin ehkä kerran tai kaksi kertaa elä­mässä. Niinpä saman­tyy­linen teksti ei vält­tä­mättä pal­vele tuo­te­ku­vauk­sessa molemmille. 

Yleensä verk­ko­kaup­piaat ovat toi­mi­neet tuot­teiden kanssa kauan, joten heillä on selkeä kuva tuot­teis­taan ja tuo­te­per­heis­tään. Valitettavasti sil­loin verk­ko­kaup­pias saattaa tehdä suu­rimman vir­heen eli mennä olet­taman puo­lelle. “Kyllä asiakas tuon tietää.” Ulkopuolisena teki­jänä osaan tar­kas­tella kuvauksia mah­dol­lisen asiak­kaan silmin sekä esittää asiak­kaan kysy­myksiä. Hyvä tuo­te­ku­vaus sisältää kaiken sen tiedon, jonka asiakas tar­vitsee, että hän voi tehdä osto­pää­tök­sensä ja ostaa tuotteen.

Kun lähdet kir­joit­ta­maan tuo­te­ku­vausta, ota huo­mioon seu­raavat seikat: 

1) Tuotekuvaus tar­joaa informaatiota

Tuotekuvauksen tulisi aina antaa enemmän. Suurin osa asiak­kaista tekee taus­ta­tut­ki­muksen ver­kossa ennen var­si­naista han­kintaa. Kun panostat tuo­te­ku­vauk­seen ja olet mah­dol­li­simman aito ja infor­ma­tii­vinen, annat asiak­kaalle läm­pi­mämmän asia­kas­pal­ve­lu­ko­ke­muksen. Sisällöstä ei tur­haan puhuta kin­ginä, SEO-koneet eivät tur­haan puus­kuta, jos sivuil­tasi puuttuu tekstiä. Anna siis infor­maa­tiolla sekä tuo­te­tie­dolla asiak­kaalle tart­tu­ma­pintaa. Jos kie­len­kannat eivät laula, mieti tuo­te­tie­toja kir­joit­taes­sasi seu­raavia kysymyksiä:

 • Minkä ongelman tuote rat­kaisee? Mitä hyötyä tuot­teesta on? 
 • Miltä tuote näyttää ja tuntuu (värit, koot, kuvat/video)?
 • Kenelle tuote sopii mie­les­täsi? Kuka on mah­dol­linen käyttäjä?
 • Mitä tek­nisiä tie­toja olisi hyvä kertoa tuot­teesta asiakkaalle? 

Kun kurk­kaat tuon lis­tauksen jäl­keen oheista Myssyfarmin kuvausta, huo­maat, kuinka kysy­myk­siin on vas­tattu hieman runsaammin.

2) Tuotekuvaus on koh­dis­tettu sitä tarvitsevalle

Jokaiselle tuot­teelle on se oma avain­koh­de­ryh­mänsä. Avainkohderyhmää tulisi puhu­tella sel­lai­sella teks­tillä ja sisäl­löllä, joka uppoaa heihin. Heille ei kan­nata kir­joittaa tuo­te­ku­vausta, joka on neut­raali tai väritön. Heille tulisi kir­joittaa heidän kie­lel­lään ja nostaa teks­tissä esiin niitä arvoja, joita he arvos­tavat. Kun pohdit koh­de­ryh­mäsi Tone of Voicea, mieti näitä kysymyksiä:

 • Mitkä asiat ovat heille tärkeitä?
 • Miten voisit puhu­tella heitä vakuuttavasti? 
 • Millaista huu­moria he ymmärtävät?
 • Mistä he ovat kiinnostuneita? 
 • Mikä on heidän ikänsä, ammat­tinsa, per­he­taus­tansa, muu huo­mioi­tava seikka? 

Jos koh­de­ryh­mäsi ovat met­sien miehet, kir­joita kuin istuisit heidän kans­saan met­sä­nuo­tiolla ja käytä heidän suus­taan tulevia ilmai­suja. Jos koh­de­ryh­mäsi ovat nuoret muo­ti­tie­toiset naiset, älä tyydy käyt­tä­mään vain yleis­ku­vauksia, vaan kuvaile, miltä vaate tuntuu iholla ja miltä se näyttää kadulla. Jos kir­joitat per­hee­näi­deille, muista mil­lai­sessa maa­il­massa he elävät. Ruuhkavuosissa on run­saasti mate­ri­aalia. Oletteko kos­kaan luke­neet esim. Varustelekan kuvauksia? Tutustu esim. ohei­seen kynä­ha­meen kuvauk­seen.

3) Tuotekuvaus tukee yri­tyksen brändiä

Verkkokaupan tuo­te­ku­vauksia kir­joit­taes­sasi et saisi unohtaa myös­kään omaa ään­täsi. Tämä luo uskot­ta­vuutta ja sitoo tuot­teet tiu­kemmin yri­tyk­seesi ja ima­goosi. On siis hyvin tär­keää, että verk­ko­kaup­pasi tuo­te­ku­vaukset tukevat brän­disi imagoa. Kuten edel­linen kynä­ha­meen kuvaus osoittaa, älä tyydy tuo­te­ku­vauk­sessa tyl­siin ja per­soo­nat­to­miin sisäl­töihin, vaan ota teks­tiin mukaan ilmauksia brän­disi mukai­sesti. Mikä oli­kaan värimme, mai­nos­lauseemme ja mitkä oli­vat­kaan arvomme? Omakehua saa tehdä, mutta saat myös olla rohkea ja nostaa esiin tilan­teita, joihin tuote ei mis­sään nimessä sovi, esim. yhteen kil­pai­lijan tuot­teiden kanssa. Mikä oli­kaan erot­tava teki­jänne? Sisällöntuottajia on monia, mutta vain yksi puna­ky­nä­pa­ho­lainen.

4) Tuotekuvaus toimii kuin Call-To-Action

Myyntiarjessa vii­meisiä kohtia kes­kus­te­luista on usein tilanne, missä asiak­kaan tulisi päättää, tart­tuuko hän tar­jouk­seen vai ei. Jos et osaa sanoa siinä tilan­teessa akti­voivaa CTA:ta, kauppaa saattaa jäädä saa­matta. Tätä ei pidä unohtaa verk­ko­kau­pas­sa­kaan. Verkkokaupassa tämä on tosin helppo tehdä värik­käällä pai­nik­keella sekä mata­lam­malla hin­nalla kuin kil­pai­li­jalla, mutta riit­tääkö se? 

Visuaalisten nos­tojen lisäksi tuo­te­ku­vauk­seen kan­nattaa sisäl­lyttää asia­kasta akti­voivaa sisältöä.

 • Olisiko ole­massa jotain tiettyä aikaa, johon tuote sopisi tai jol­loin tuote olisi hyvä asentaa paikoilleen?
 • Voisiko tuo­te­ku­vauk­seen sisäl­lyttää esi­mer­kiksi tar­jouksen tai suoran käskyn toimia nyt?
 • Sopisiko kuvauk­seen esim. ärsyke tai peloke, kuten jäl­jellä varas­tossa enää näin monta, tar­jous on voi­massa enää näin kauan tai toi­mitus vii­västyy run­saasti, jos tilaat tämän esim. huomenna. 

Vaihtoehtoja on run­saasti. Vain toi­mi­valla ja sel­keällä CTA:lla saat asiak­kaan toi­mi­maan halua­mal­lasi tavalla ja tilaa­maan tuotteen.

5) Tuotekuvaus tukee hakukoneoptimointia

Kuten verk­ko­si­vujen tekstit, tulisi myös verk­ko­kaupan tuo­te­ku­vaukset haku­ko­neop­ti­moida. Kirjoitin jo aiemmin aiheesta, että sisältöä tulee olla run­saasti tar­tut­ta­vaksi myös tuo­te­ku­vauk­sissa. Pahin asia, minkä voit tehdä, on tehdä sama teksti kaik­kiin tuo­te­ku­vauk­siin. Tiedän, se on helppoa ja kir­joit­ta­minen on hirveä työ. Tosin, jos olet käyt­tänyt aikaa verk­ko­kaup­pasi suun­nit­te­luun eli olet raken­tanut kaup­paasi esi­mer­kiksi tuo­te­per­heitä, saattaa tuo­te­ku­vausten kir­joit­ta­minen hel­pottua. Tekniset tiedot voit jättää samoiksi tuo­te­ku­vauk­siin, mutta kuvaus­teksti kan­nattaa kir­joittaa omin sanoin jokai­selle tuot­teelle. Nähty vaiva tuottaa monin­ker­taisen tuloksen.

Kun haku­ko­neop­ti­moit verk­ko­kaupan tuo­te­ku­vaukset, kiin­nitä huo­miota seu­raa­viin seikkoihin:

 • Perusta otsi­kointi suo­raan suo­sit­tujen hakujen poh­jalle - tutki ana­ly­tiikkaa sekä avainsanoja.
 • Sisällytä otsi­koihin tuo­te­merkki ja käyt­tö­tar­koitus, jos mahdollista.
 • Tuoteperheistä kan­nattaa käyttää saman­laista sanastoa - syno­nyy­mejä, käyt­töön liit­tyviä verbejä.
 • Sisällytä kuvauk­seen aina tuot­tee­seen liit­tyvää sanastoa run­saasti 2 % sään­nöllä. Älä kes­kity vain yhteen ter­miin, vaan mieti esim. 5 - 7 eri lisä­termiä, jotka täs­men­täi­sivät enemmän asiak­kaalle, mitä varten tuote on ole­massa. Esim. auto, kuorma-auto, linja-auto, hen­ki­lö­auto, urhei­luauto. Etuliite muuttaa mer­ki­tystä run­saasti, eikö?

Lopuksi

Noilla vin­keillä on ainakin hyvä lähteä alkuun. Mitä enemmän tekstiä, sen parempi. Älä syyl­listy pelk­kään tuo­te­tie­tojen kopioin­tiin. Kun panostat tuo­te­ku­vauk­seen, annat myös arvoa tuot­teelle. Tämä hei­jastuu myös asiakkaalle.

Blogitekstin kir­joitti moni­tai­toinen digi­mark­ki­noinnin asiantuntija

Henna Eklund | Punakynäpaholainen

Moniosaajat ovat tule­vai­suutta. Olen sisäl­lön­tuot­taja, copyw­riter sekä suun­nit­te­lija. Olen yri­tys­vies­tinnän monio­saaja ja ”iki­har­joit­te­lija”. Nälkäni oppia lisää ei lopu kos­kaan. Työni puo­lesta tutustun ja tark­kailen yri­tysten tapaa hoitaa vies­tintä ja mark­ki­nointi. Avaan huo­mioi­tani blogiartikkeleissani. 

Haluatko kysyä jotain? Kaipaatko tukea? Ota yhteyttä ja kes­kus­tel­laan - henna@nextlevel.fi tai 050 536 2381!

Haluatko tehdä yhteis­työtä? Olen aina avoin sellaiselle.