Näillä vin­keillä Facebook-sivut ehommiksi

Työkseni käyn läpi eri alojen yri­tysten Facebook-sivuja. Olen huo­mannut yhden todella mie­len­kiin­toisen seikan: Miksi niitä ei per­so­noida? Miksi niitä ei lai­teta yri­tyksen näköi­seksi? Joistakin puuttuu jopa kan­si­kuva, jois­takin pro­fiili tai muuten tiedot yrit­tä­jästä itses­tään. Päätin koostaa blo­gi­teks­tiini muu­taman vinkin, joilla yri­tyksen Facebook-sivut saa­daan hel­posti ”haku­ko­neys­tä­väl­li­siksi”. Onneksi Facebook nykyään kertoo, mitä kan­nat­taisi laittaa esille. Facebook on muut­tanut hil­jal­leen yri­tysten sivuja saman­tyy­li­siksi kuin hen­ki­lö­koh­taiset sivut, joten niiden muok­kaus saattaa olla tutumpaa. 

Mitkä tiedot yri­tyksen Facebook-sivuilla tulisi ehdot­to­masti olla? Mielestäni tär­keimpiä ovat yri­tyksen nimi sekä yhteys­tiedot. Näitä tie­toja pääset hel­posti muok­kaa­maan sivuiltasi. 

Muokataksesi nimi­tie­toja, valitse Asetukset sivu­ban­ne­rista vasemmalla.
Muokataksesi muita tie­toja, valitse pää­si­vulta ban­ne­rista kohta Muokkaa.

Vinkki 1: Asetusten kautta tiedot ajankohtaisiksi

Samoin kuin Linkedinissä, myös Facebookissa jää usein yksi­löi­mättä sivu. Nimi ei ole kuin yri­tyksen nimi, luokka on jätetty pois ja käyt­tä­jä­nimeä ei yksi­löidä. Jos noita tie­toja ei ole raken­nettu oikein, et myös­kään pääse hel­posti merk­kaa­maan sivus­toasi min­ne­kään yksin­ker­tai­sella @-ilmaisulla tai jaka­maan sitä kave­reille hel­posti, esim. fb.me/nextlevelimpact4u/.

Mene siis ase­tuk­siisi ja yksilöi sivusi omakseksi:

  • Luo omalle Facebook-sivullesi yksi­löl­linen käyt­tä­jä­nimi. Näin kukaan muu ei pääse ole­maan yri­tyk­sesi niminen. Tämä hel­pottaa huo­mat­ta­vasti toimia, merk­kausta ja et ole enää ns. ”nume­robrän­dätty”.
  • Muokkaa nimi­tiedot jotenkin toisin kuin vain, että yri­tyksen nimi on ns. näkyvä asia. Joissakin yri­tyk­sissä siihen kan­nattaa lisätä myös on myyn­tis­logan tai perustyötehtävä.
  • Varmista luokka. Facebook ehdottaa niitä ja pääset hel­posti valit­se­maan. Kannattaa laittaa sinne ainakin kolme luokkaa. Facebook näyttää vain yleensä yhden tai kahden, mutta kolmas yksilöi vielä entisestään.
  • Varmista yhteys­tiedot ja sosi­aa­lisen median tilien lin­kitys yhteen. Merkitse ajan­koh­taiset tiedot yhteys­tie­toihin ja var­mista, että kaikki sosi­aa­lisen median vies­timet ovat siellä esillä. Sijainti on myös tär­keää sekä aukio­loajat, jos kivi­jal­ka­kauppa on kyseessä. Sinne voi lisätä mie­len­kiin­toi­siakin tie­toja, joten kan­nattaa tutustua.
  • Vaihda oikeat valo­kuvat: Nämä ovat myös tär­keitä. Kannattaa valita pro­fii­li­ku­vaksi joko oma kuva, video tai sitten logo.

Vinkki 2: CTA-painikkeen kautta yhtey­den­otto helpoksi

Jokaisella Facebook-sivulla on mah­dol­li­suus yksi­löidä cta-painike ylä­ri­villä kan­si­kuvan alla. Yleensä se on yhtey­den­ottoa varten eli poten­ti­aa­linen asiakas voi soittaa, lähettää viestin, osal­listua tai ilmoit­tautua säh­kö­pos­ti­lis­talle tai lähettää säh­kö­postia. Jokaisella on mah­dol­li­suus yksi­löidä se, joten työ kan­nattaa tehdä. Muokkaa omasi ja lisää sinne tar­vit­tavat tiedot. Löydät Muokkaa toi­min­to­pai­ni­ketta -kohdan kolmen pis­teen alta etusi­vul­lasi. Jos olet jo siihen lait­tanut jotain, voit vaihtaa pai­nik­keen toi­minnon pai­na­malla “Vaihda pai­nike” ja pääset valit­se­maan pit­kältä lis­talta halua­masi toiminnon.

Vinkki 3: Valikkoon olen­naiset välilehdet

Joskus sivu­va­likon ala­va­li­kossa on liikaa tavaraa. Kannattaa käydä ne lävitse ja yksi­löidä sivusto eli poista vain raa’asti ne väli­lehdet, joita et halua sivuilla käy­ville ihmi­sille näy­tellä. Voit muo­kata ja yksi­löidä valikon pai­na­malla Lisää ja Hallitse osioita. Joitakin et voi muo­kata, mutta kaiken turhan saat takuulla pois.

Extra-vinkki: Varmista ulkoasu vie­rai­lijan silmin

Kurkkaa alla olevaa kuvaa. Voit katsoa yri­tyk­sesi Facebook-sivua vie­rai­lijan silmin vaih­ta­malla pro­fiilia, jolla katsot sivuasi. Jos katsot FB-sivua yri­tyk­se­näsi, näet kaikki mah­dol­liset toi­minnot yri­tyksen silmin. Kun katsot sivuasi hen­ki­lö­koh­tai­sella tilil­läsi, saat idean, miltä sivu näyttää vie­rai­lijan silmin. Puuttuuko sieltä jotain? Tarkista olen­naiset seikat ja lisää ne tai sitten poista turhat tiedot. 

Ps. Muista laittaa lopuksi kave­reil­lesi tieto, että sivut ovat nyt ole­massa ja tyk­kääjiä + seu­raajia kaivataan. 😉

Blogitekstin kir­joitti moni­tai­toinen digi­mark­ki­noinnin asiantuntija

Henna Eklund | Punakynäpaholainen

Moniosaajat ovat tule­vai­suutta. Olen sisäl­lön­tuot­taja, copyw­riter sekä suun­nit­te­lija. Olen yri­tys­vies­tinnän monio­saaja ja ”iki­har­joit­te­lija”. Nälkäni oppia lisää ei lopu kos­kaan. Työni puo­lesta tutustun ja tark­kailen yri­tysten tapaa hoitaa vies­tintä ja mark­ki­nointi. Avaan huo­mioi­tani blogiartikkeleissani. 

Haluatko kysyä jotain? Kaipaatko tukea? Ota yhteyttä ja kes­kus­tel­laan - henna@nextlevel.fi tai 050 536 2381!

Haluatko tehdä yhteis­työtä? Olen aina avoin sellaiselle.