Yritystarinat ovat ensim­mäinen askel kohti tarinallistamista

Miten yri­tys­ta­rinat ker­ro­taan iske­västi, osu­vasti ja kou­kut­ta­vasti? Mitä yri­tys­ta­ri­nassa kuuluu olla? Jos yri­tyk­sestä ker­ro­taan tarina, miten se raken­ne­taan? Onko se kuin romaani? Mikä on yri­tys­ta­rinan idea? Nämä ovat usein kysy­mykset, kun aloitan työt asiak­kaan kanssa. Paras kom­mentti, jonka olen kuullut: “En meille nyt v*** mitään romaania tar­vitse kir­joittaa!” Kun puhun tari­nasta, puhun todel­lakin kir­jal­li­sesta kuvauk­sesta, mutta jonka voi rakentaa monessa muodossa. 

Kun sisäl­töjä kehi­te­tään, riittää joskus pieni sivuston ehostus, esi­mer­kiksi yri­tys­ta­ri­nalla. Näin oli eräällä asiak­kaal­lani, jolla oli tar­vetta yri­tys­ta­rinan ehos­ta­mi­selle. Yritystarinat kiin­nos­tavat minua aina suu­resti. Tässä yri­tyk­sessä oli juh­la­vuosi tulossa, ja siksi he halusivat ehostaa aikai­sempaa kuvaus­taan. Mielestäni juuri per­soo­nal­li­sella sekä yri­tyksen ytimen ympä­rille kie­tou­tu­valla läm­pi­mällä tari­nalla saa hel­posti syvyyttä perus­vies­tin­tään. Ideana oli, että ker­toisin pienen pk-yrityksen tarinan iske­vällä, asiak­kaa­seen vetoa­valla, mutta kui­tenkin asial­li­sella ja vetä­vällä tavalla. Mielestäni maa­ilma on täynnä tari­noita, ja paras tapa tulla asiak­kaan iholle on kertoa oma tarina paik­kaus­lap­pui­neen ja kor­jaus­mus­tei­neen kaik­ki­neen. Niistä ne par­haimmat yri­tys­ta­rinat on rakennettu.

Kun olin opet­taja, lue­tutin opis­ke­li­joil­lani eri­laisia tari­noita siitä ilosta, että ker­ronta tulisi tutuksi:

  • Miten teksti pitää rakentaa? 
  • Millaisia asioita tulisi nostaa esille?
  • Millä tavalla ker­ronta tulisi tehdä? 

Kun rakenne tuli tutuksi, oli se helppo ottaa käy­tän­töön eli mark­ki­noin­ti­kei­noksi. Tarinaa voi käyttää refe­rens­si­ta­ri­noissa, yri­tys­ta­ri­nassa, yri­tys­blo­geissa, videolla, stra­te­gia­pa­la­ve­reissa vision kuvauk­sessa, yri­tyksen toi­min­ta­his­to­rian kuvauk­sessa, tuot­teen val­mis­tuk­seen liit­ty­vässä kuvauk­sessa jne. Siitä voi rakentaa kes­keisen tavan avata pro­sessi asiak­kaalle tai poten­ti­aa­li­selle yhteis­työ­kump­pa­nille. Näistä kerron joskus myö­hemmin lisää.

Millainen yri­tys­ta­rinan tulisi siis olla? Mitkä asiat vetoavat ihmi­siin, asiakkaisiin?

Palataanpa takaisin yri­tys­ta­ri­naan sekä yri­tys­ku­vauk­seen. Tarinoissa olen käyt­tänyt perus­oh­jeena “puolen sivun sääntöä”. Jos tarina ei kiin­nosta “sivun puo­li­vä­lissä” tai nyky­ai­kana ns. otsikon, joh­dannon ja 1. kap­pa­leen jäl­keen, asiakas ei lue pidem­mälle. Tämä sääntö on tun­tunut koros­tuvan yhä enemmän ja enemmän nyky­ai­kana kes­kit­ty­mis­kyvyn alen­tu­misen myötä. Saman huo­masin opis­ke­li­jois­sa­nikin aikoi­naan. Heitä eivät pitkä romaanit enää kiin­nos­ta­neet, vaan he näkivät novellit - lyhyet tarinat - paljon mie­len­kiin­toi­sim­pina. Tekstit olivat tii­viitä, lyhyitä, mutta toi­saalta raken­teel­taan mielenkiintoisia. 

Kun lähden raken­ta­maan yri­tys­ta­rinaa, nämä kolme sääntöä pätevät kerronnassa:

Ensimmäisenä sään­tönä on “reality-tv”. Mitä toden­tun­tui­sempia asioita yri­tys­ta­ri­nassa nostat esille, sitä var­memmin asiakas kiin­nostuu sinusta, tuot­tees­tasi ja yri­tyk­ses­täsi. Jos rakennan tarinaa käsityö- tai raken­nusalan yri­tyk­selle, tarinan tulisi ns. tuntua käm­me­nissä, hauis­li­hak­sissa ja hikenä otsalla, mutta olla pal­kit­seva ja kun­nioit­tava. Ei mitään Leevi and The Leavings -mei­ninkiä ihan, mutta hieman sinne päin. Pääasia on, että asiakas voi samaistua. Olisiko hyvä tapa luoda siis yri­tyk­sel­lesi kasvot, rakentaa hen­ki­lö­hahmo ker­to­maan tari­naasi? Tällaisen tarinan voi hel­posti ottaa yri­tyksen brän­diksi ja hah­mottaa muukin teke­minen sen ympärille.

Toisena nostan esille yri­tyksen arvot. Millaiset asiat ovat yri­tyksen sydäntä lähellä, mil­lai­selle kivi­ja­lalle yritys on raken­nettu? Kun arvot tun­tuvat asiak­kaassa, sil­loin asiakas kiin­nostuu. Ne vas­taavat sil­loin hänen aja­tuk­siaan ympä­röi­västä maa­il­masta. Töitä on kui­tenkin aina muka­vampi tehdä niiden ihmisten kanssa, jotka arvos­tavat samoja läh­tö­kohtia kuin sinäkin. He pitävät tär­keinä niitä asioita, mitkä ovat sinunkin elä­mässä kes­kiössä. Mieti siis koh­de­ryh­määsi tar­kasti, kun kir­joitat tarinaa tai viestiäsi.

Kolmanneksi pyrin ole­maan värikäs kaikin mah­dol­lisin kei­noin. Onko värik­kyys sanastoa, onko se kuva­ma­te­ri­aalia, väri­maa­ilmaa? Jokaisen meistä tulisi löytää oma tapansa. Toimesi sekä tuot­teesi antavat yleensä tälle osiolle sydämen. Millaisista kuvista, sanoista ja väreistä tuot­teesi rakentuu? Millaiset osaset yhdessä tekevät asias­tasi osuvan, uppoavan ja luo­tet­tavan? Millainen on luo­tet­tava laki­mies, välit­tävä sai­raan­hoi­taja, ammat­ti­tai­toinen fysio­te­ra­peutti tai idea­rikas flo­risti? Mikä on mot­tosi? Onko sinulla vielä sellaista? 

Kun olen sel­vit­tänyt nämä kolme asiaa, rakennan tarinan. Jos tunnet, että sinulla on idea, mutta ei vält­tä­mättä kaikkia niitä tai­toja tuottaa se, anna ammat­ti­laisen rakentaa tari­nasi. Uskon, että tarinan kautta tuot­teesi, työsi ja ammat­ti­tai­tosi välittyy asia­kas­kun­nal­lesi par­haiten. Tee ammat­ti­tai­tosi näky­väksi, esi­merkit posi­tii­vi­sesti jaet­ta­vaksi ja saa asiak­kaasi seu­raa­maan ja odot­ta­maan sinulta lisää.

Mikä tekee sinusta ja yri­tyk­ses­täsi kiinnostavan?

Yritystarinan kir­joit­ta­minen ja luo­minen ei ole helppoa, vaan vaatii pereh­ty­nei­syyttä, raken­teen hah­mot­ta­mista sekä taitoa kut­ku­tella asia­kasta juuri oikeasta pai­kasta. Yritystarinasi tulee ymmärtää asia­kas­kun­tasi tar­peet, sen tulisi sisältää hen­ki­lö­koh­taisia koke­muksia ja olla luo­tet­tava, samais­tut­tava. Kukaan meistä ei ole super­mies tai -nainen amma­tis­saan, vaan olemme käyt­tä­neet paljon verta ja hikeä ammat­ti­taidon haa­lin­taan. Näytä tämä hank­ki­masi taito tari­nasi kautta, tuo se ymmär­ret­tä­väksi asiak­kaal­lesi. Älä ole vain ammat­ti­tai­toinen, alansa paras ja nopein, vaan ole luo­tet­tava, kokenut ja laa­du­kasta jälkeä tekevä yrit­täjä. Nosta esille, että olet elantoa per­heel­leen hank­kiva hen­kilö, jolle työ on ylpeyden aihe.

Blogitekstin kir­joitti moni­tai­toinen digi­mark­ki­noinnin asiantuntija

Henna Eklund | Punakynäpaholainen

Moniosaajat ovat tule­vai­suutta. Olen sisäl­lön­tuot­taja, copyw­riter sekä suun­nit­te­lija. Olen yri­tys­vies­tinnän monio­saaja ja ”iki­har­joit­te­lija”. Nälkäni oppia lisää ei lopu kos­kaan. Työni puo­lesta tutustun ja tark­kailen yri­tysten tapaa hoitaa vies­tintä ja mark­ki­nointi. Avaan huo­mioi­tani blogiartikkeleissani. 

Haluatko kysyä jotain? Kaipaatko tukea? Ota yhteyttä ja kes­kus­tel­laan - henna@nextlevel.fi tai 050 536 2381!

Haluatko tehdä yhteis­työtä? Olen aina avoin sellaiselle.

Julkaistu myös “Haavi auki vies­tien vir­rassa” -uutis­kir­jeessä Linkedinissä. Seuraathan sitä?